Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
3713/GM-STP 11-10-2019 Giấy mời tập huấn nghiệp vụ xây dựng, ban hành, rà soát, kiểm tra VBQPPL (ngày 30/10/2019)
3712/STP-XDKTVBQPPL 11-10-2019 Công văn đôn đốc xử lý kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018
479/VĐCXDPL-CSPL 20-09-2019 Công văn của Vụ các vấn đề chung về XDPL - Bộ Tư pháp hướng dẫn về lập danh mục quy định chi tiết
3311/GM-STP 16-09-2019 Giấy mời tham dự Hội nghị bồi dưỡng tăng cường năng lực cho các cơ quan, tổ chức và người thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2019
3311/GM-STP 16-09-2019 Giấy mời tham dự Hội nghị bồi dưỡng tăng cường năng lực cho các cơ quan, tổ chức và người thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2019
3069/GM-STP 28-08-2019 Giấy mời tham dự Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật mới và kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
592/UBND-NC 26-06-2019 Công văn của UBND tỉnh đôn đốc xử lý kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật
2127/STP-XD&KTVBQPPL 13-06-2019 CV đề nghị báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW của Ban Bí thư về hợp tác với nước ngoài về pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp
2093/STP-XD&KTVBQPPL 12-06-2019 CV yêu cầu báo cáo tổng kết thực hiện NQ số 48 về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật
2071/GM-STP 11-06-2019 GM tập huấn công tác VBQPPL
1009/GM-STP 29-03-2019 Giấy mời hội thảo “Đánh giá kết quả thực hiện hệ thống hóa VBQPPL kỳ 2014-2018 và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới”
106/BC-UBND 18-03-2019 Báo cáo Kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018
735/STP-XD&KTVBQPPL 01-03-2019 CV chỉ đạo kiện toàn CTV KT, rà soát VBQPPL và công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa VBQPPL
74 /KH-STP 28-12-2018 Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá VBQPPL của Sở Tư pháp năm 2019
175 /KH-UBND 26-12-2018 Kế hoạch Thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2019
32/KH-UBND 23-02-2018 kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản QPPL kỳ 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
21/KH-UBND 08-02-2018 Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
21/KH-STP 08-02-2018 kế hoạch triển khai công tác Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn của Sở Tư pháp
06/KH-UBND 17-01-2018 Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2018
204/KH-UBND 20-12-2017 kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn