Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chính phủ ban hành Nghị định kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

   Ngày 12 tháng 02 năm 2020 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 19/2020/NĐ-CP kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Đây là Nghị định mới quy định về kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, xử lý kỷ luật người có thẩm quyền, trách nhiệm trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

   Đối tượng áp dụng của Nghị định là cơ quan, người có thẩm quyền kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; cơ quan quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; Thủ trưởng cơ quan của người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính, Thủ trưởng cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp của người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính; Người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính, người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính; Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

   Nghị định quy định 02 nội dung chính gồm:

   Thứ nhất, Nghị định quy định việc kiểm tra thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, trong đó quy định về căn cứ, phương thức kiểm tra; Thẩm quyền kiểm tra; Quyền hạn, trách nhiệm của người có thẩm quyền ban hành quyết định kiểm tra; việc thành lập Đoàn kiểm tra; Quyền hạn, trách nhiệm của đoàn kiểm tra; Trách nhiệm của trưởng đoàn kiểm tra, thành viên đoàn kiểm tra; Quyền trách nhiệm của đối tượng kiểm tra; Nội dung kiểm tra việc thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính; Ban hành kế hoạch, ban hành quyết định kiểm tra; tiến hành kiểm tra; ban hành kết luận kiểm tra; thực hiện kết luận kiểm tra…

   Thứ hai, Nghị định quy định xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Theo đó có 19 hành vi vi phạm trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính bị xem xét xử lý kỷ luật gồm: (1) Giữ lại vụ vi phạm có dấu hiệu tội phạm để xử lý vi phạm hành chính; (2) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để sách nhiễu, đòi, nhận tiền, tài sản của người vi phạm; dung túng, bao che, hạn chế quyền của người vi phạm hành chính khi xử lý vi phạm hành chính; (3) Không xử phạt vi phạm hành chính; không áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả hoặc không áp dụng biện pháp xử lý hành chính đối với người vi phạm theo quy định pháp luật; (4) Xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả hoặc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính không kịp thời, không nghiêm minh, không đúng thẩm quyền, thủ tục, đối tượng theo quy định pháp luật; (5) Áp dụng hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả không đúng, không đầy đủ đối với hành vi vi phạm hành chính; (6) Can thiệp trái pháp luật vào việc xử lý vi phạm hành chính; (7) Kéo dài thời hạn áp dụng biện pháp xử lý hành chính; (8) Sử dụng tiền thu được từ tiền nộp phạt vi phạm hành chính, tiền nộp do chậm thi hành quyết định xử phạt tiền, tiền bán, thanh lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu và các khoản tiền khác thu được từ xử phạt vi phạm hành chính trái quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước; (9) Giả mạo, làm sai lệch hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính, hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý hành chính; (10) Cung cấp thông tin, tài liệu không chính xác, thiếu trung thực liên quan đến nội dung kiểm tra; (11) Can thiệp trái pháp luật vào hoạt động kiểm tra, lợi dụng ảnh hưởng của mình tác động đến người làm nhiệm vụ kiểm tra; (12) Chống đối, cản trở người làm nhiệm vụ kiểm tra, đe dọa, trù dập người cung cấp thông tin, tài liệu cho cơ quan kiểm tra, đoàn kiểm tra, gây khó khăn cho hoạt động kiểm tra; (13) Tiết lộ thông tin, tài liệu về kết luận kiểm tra khi chưa có kết luận chính thức; (14) Không thực hiện kết luận kiểm tra; (15) Thực hiện không đầy đủ, chính xác kết luận kiểm tra; (16) Không theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc chấp hành quyết định xử phạt của cá nhân, tổ chức bị xử phạt; việc thi hành biện pháp khắc phục hậu quả do cá nhân, tổ chức thực hiện; (17) Ban hành trái thẩm quyền văn bản quy định về hành vi vi phạm hành chính; về thẩm quyền, thủ tục, hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước và biện pháp xử lý hành chính; (18) Thiếu trách nhiệm trong việc chỉ đạo thực hiện kết luận kiểm tra; (19) Không giải quyết hoặc giải quyết không kịp thời khiếu nại, tố cáo trong xử lý vi phạm hành chính.

   Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, cán bộ, công chức, viên chức có một trong các hành vi vi phạm quy định nêu trên có thể bị xem xét xử lý kỷ luật theo  hình thức là khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng chức, cách chức, buộc thôi việc.

   Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 31 tháng 3 năm 2020.

 

Nguyễn Quế- Thanh tra sở