Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP

   Ngày 17 tháng 02 năm 2020 Chính phủ ban hành Nghị định số 21/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở.

    Cụ thể nội dung của Nghị định số 21/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số Điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP như sau:

    1. Sửa đổi, bổ sung điểm g khoản 1 Điều 7 như sau:

   “g) Thẩm tra thiết kế xây dựng”.

    2. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 63 như sau:

  “a) Người được thuê, thuê mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước thực hiện chuyển đổi, bán, cho thuê lại nhà ở không được sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền theo quy định.”

    3. Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 2 Điều 63 như sau:

   “d) Bán, cho thuê mua, đổi, thế chấp hoặc góp vốn bằng nhà ở mà nhà ở đó không đảm bảo đầy đủ các điều kiện theo quy định.”

    4. Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 2 Điều 64 như sau:

    “c) Cho thuê lại hoặc ủy quyền quản lý nhà ở công vụ.”

    5. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 4 Điều 67 như sau:

   “a) Chiếm dụng hoặc sử dụng công sở vào các mục đích sản xuất, kinh doanh, cho thuê làm nhà ở hoặc các mục đích khác không đúng công năng sử dụng của công sở.”

     6. Bãi bỏ một số điểm, khoản của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP gồm: Bãi bỏ điểm c, điểm d khoản 1 Điều 7; Bãi bỏ điểm d, điểm đ khoản 2; điểm d khoản 3; điểm d, điểm đ, điểm i, khoản 5 Điều 23; Bãi bỏ khoản 3, điểm b khoản 4 Điều 38; Bãi bỏ khoản 1 Điều 39; Bãi bỏ điểm a khoản 1 Điều 60; Bãi bỏ điểm a, điểm b khoản 1 Điều 61

    Nghị định số 21/2020/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2020.

 

Nguyễn Quế- Thanh tra Sở.