Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1180/STP-TGPL 04-04-2019 Thông báo về việc chuyển địa điểm làm việc Chi nhánh TGPL số 2
14/QĐ/HĐPHLN 31-01-2019 Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Lạng Sơn
13/KH-HĐPHLN 28-01-2019 Kế hoạch kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện công tác phối hợp về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2019
12/KH-HĐPHLN 24-01-2019 Kế hoạch về hoạt động của Hội đồng phối hợp liên ngành vê trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2019
28/BC-HĐPHLN 22-01-2019 Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2018
16/BC-HĐPHLN 14-01-2019 Báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá thực hiện công tác phối hợp Trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2018
07/TB-STP 07-01-2019 Thông báo về việc chuyển địa điểm Chi nhánh Trợ giúp pháp lý số 2. Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước, Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn
05/TB-STP 03-01-2019 Thông báo về việc chuyển địa điểm Chi nhánh Trợ giúp pháp lý số 1. Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước, Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn
70/KH-HĐPHLN 18-12-2018 Kế hoạch triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC ngày 29/6/2018 về hướng dẫn thực hiện một số quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng
119 /TB-TGPL 01-10-2018 Thông báo việc lựa chọn luật sự thực hiện trợ giúp pháp lý năm 2018 (lần 2)
1403/QĐ-UBND 30-07-2018 Quyết định về việc tổ chức lại Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước trực thuộc Sở Tư pháp
2395/STP-TGPL 25-07-2018 Công bố danh sách người thực hiện trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
78/TB-TGPL 29-06-2018 Thông báo Kết quả đánh giá hồ sơ lựa chọn Luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý
1638/STP-TGPL 24-05-2018 Công văn về việc xem xét bố trí trụ sở làm việc Chi nhánh trợ giúp pháo lý
46/BC-STP 08-02-2018 Báo cáo kết quả thực hiện Chiến lược Trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2013-2017
94/QĐ-HĐPHLN 17-05-2017 Quyết định ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Lạng Sơn
60/TB-TGPL 08-05-2017 Thông báo về việc lựa chọn Luật sư
34/KH-UBND 21-02-2017 Kế hoạch triển khai Quyết định số 32/2016/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ về chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bảo dân tộc thiểu số
34/KH-UBND 21-02-2017 Kế hoạch triển khai Quyết định số 32/2016/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ về chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bảo dân tộc thiểu số
09/HĐPHLN 19-01-2017 Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp liên ngành trợ giúp pháp lý năm 2017