Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
-A A +A

Kế hoạch triển khai công tác PBGDPL năm 2018

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN

SỞ TƯ PHÁP

 
 

 

 

Số: 84 /KH-STP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                

Lạng Sơn, ngày 27 tháng 12 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2018

 
 

 

 

Căn cứ Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012; Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 20/11/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường công tác PBGDPL, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và nhân dân từ nay đến năm 2020.

Thực hiện Kế hoạch số 210/KH-UBND ngày 26/12/2017 của UBND tỉnh triển khai công tác Tư pháp năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Sở Tư pháp xây dựng Kế hoạch triển khai công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2018 như sau:

I . MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Kịp thời tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật được Trung ương và địa phương ban hành; tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các văn bản đang có hiệu lực thi hành nhằm nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ các đơn vị lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh, với tinh thần hướng mạnh về cơ sở. Góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, phòng ngừa và hạn chế các vi phạm pháp luật.

2. Công tác PBGDPL cần được thực hiện một cách đồng bộ, thống nhất và thường xuyên từ tỉnh đến cơ sở với nội dung, hình thức đa dạng, phù hợp với từng địa bàn, từng đối tượng; gắn công tác PBGDPL với việc phục vụ các nhiệm vụ chính trị của địa phương; Kết hợp chặt chẽ giữa PBGDPL với tổ chức thực thi pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng và thực hiện hương ước ở thôn, quy ước ở khu, khối phố; gắn công tác PBGDPL với thực hiện các chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị, quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn; xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Công tác phổ biến giáo dục pháp luật

- Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 21/01/2015 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 20/11/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác PBGDPL, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, đảng viên và nhân dân từ nay đến năm 2020; Kế hoạch số 133/KH-UBND ngày 24/11/2016 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 31/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng và thực hiện hương ước ở thôn, quy ước ở khu, khối phố trong tình hình mới; Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 12/10/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác hoà giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, kế hoạch PBGDPL: Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 20/6/2017 về triển khai Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021; Đề án đổi mới công tác PBGDPL giai đoạn 2017 - 2021; Đề án PBGDPL về  phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2017 – 2021; Kế hoạch 152/KH-UBND ngày 01/9/2017 của UBND tỉnh Tiếp tục thực hiện Đề án  “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012-2016”  đến năm 2021; triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL giai đoạn 2017 - 2021” theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Kịp thời phổ biến các Bộ luật, Luật, Pháp lệnh và các văn bản quy phạm pháp luật mới của tỉnh được thông qua trong năm 2017, 2018. Đổi mới nội dung, phương thức PBGDPL với phương châm hướng mạnh về cơ sở, tăng cường xã hội hóa công tác PBGDPL, gắn công tác PBGDPL với các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, những vấn đề được dư luận xã hội quan tâm.

- Thực hiện có hiệu quả hoạt động PBGDPL thông qua các chuyên trang, chuyên mục trên báo Lạng Sơn, Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh. Nghiên cứu, tổ chức các cuộc thi, hội thi tìm hiểu pháp luật.

- Biên soạn tài liệu PBGDPL như: Đề cương, tờ gấp pháp luật; trang bị bổ sung các đầu sách pháp luật mới ban hành, tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật; tổ chức thực hiện có hiệu quả “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2018; tăng cường bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ làm công tác PBGDPL; kiểm tra công tác PBGDPL tại một số cơ quan, đơn vị.

- Tiếp tục tổ chức thực hiện Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ về hòa giải thương mại.

Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ trên.

Thời gian thực hiện: Năm 2018

2. Công tác hòa giải ở cơ sở

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 12/10/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác hoà giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh.

- Tập trung xây dựng, triển khai thực hiện Đề án kiện toàn và nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên giai đoạn 2018 - 2025 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ sau khi được ban hành.

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt hoạt động hòa giải ở cơ sở, phấn đấu tỷ lệ hoà giải thành đạt từ 80% trở lên. Tăng cường tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ hòa giải cho cán bộ quản lý công tác hòa giải và hòa giải viên; biên soạn, phát hành tài liệu về hòa giải cho đội ngũ Hòa giải viên cơ sở. Tổ chức tổng kết 05 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở.

Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ trên.

Thời gian thực hiện: Năm 2018

3. Xây dựng xã, phường, thị trấn tiếp cận pháp luật

Tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ “ Đánh giá, công nhận, xây dựng xã tiếp cận pháp luật; bảo đảm và tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân”. Tham mưu kịp thời cho Ban chỉ đạo Xây dựng nông thôn mới tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 09/6/2017 của UBND tỉnh thực hiện quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ trên.

Thời gian thực hiện: Năm 2018

4. Xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước ở thôn, khối phố

Tiếp tục thực hiện tốt Kế hoạch số 133/KH-UBND ngày 24/11/2016 của UBND tỉnh Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 31/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng và thực hiện hương ước ở thôn, quy ước ở khu, khối phố trong tình hình mới;

Triển khai thực hiện Quyết định về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trong cộng đồng dân cư theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp.

Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ trên.

Thời gian thực hiện: Năm 2018

5. Công tác xây dựng, quản lý và khai thác Tủ sách pháp luật

Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai xây dựng, quản lý và khai thác Tủ sách pháp luật theo Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật.

Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ trên.

Thời gian thực hiện: Năm 2018

6. Thực hiện “Ngày pháp luật Nước CHXHCN Việt Nam

 Tiếp tục thực hiện “Ngày pháp luật” hàng tháng theo Kế hoạch số 36/KH-HĐPH ngày 12/5/2011 của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh về triển khai thực hiện "Ngày pháp luật" trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ trên.

Thời gian thực hiện: Năm 2018

7. Kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Tham mưu cho Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh xây dựng và ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác PBGDPL năm 2018 trên địa bàn tỉnh. Tổ chức kiểm tra công tác PBGDPL.

Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ trên.

Thời gian thực hiện: Năm 2018

8. Sơ kết, tổng kết công tác tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2018

Định kỳ, 6 tháng, năm tiến hành kiểm điểm, sơ kết tổng kết đánh giá kết quả triển khai thực hiện, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL.

Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với các sở, ngành có liên quan tổ chức triển khai thực hiện.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật có trách nhiệm tham mưu cho Lãnh đạo Sở tổ chức thực hiện tốt các nội dung Mục II của Kế hoạch này.

2. Văn phòng Sở tham mưu cho Lãnh đạo Sở theo dõi, đôn đốc và bảo đảm các điều kiện cần thiết để thực hiện Kế hoạch.

3. Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở  căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp, tổ chức thực hiện tốt các nội dung của Kế hoạch này.

4. Đề nghị các tổ chức: Công đoàn, Chi hội Luật gia, Đoàn thanh niên của sở phối hợp tổ chức các hoạt động PBGDPL cho các đoàn viên, hội viên trong trong cơ quan bằng các hình thức phù hợp, hiệu quả, thiết thực./.

 

   Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐPHPBGDPL tỉnh; (BC)

- Lãnh đạo Sở;

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;

- Lưu: VT, PBGDPL.

 

 KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

Đinh Đức Chính