Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh họp Tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020

      Thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lạng Sơn. Sáng ngày 02/01/2020, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức phiên họp kiểm điểm đánh giá kết quả công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020. Đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Chủ tịch Hội đồng PHPBGDPL tỉnh dự và chủ trì cuộc họp.

     Trong năm 2019, Hội đồng PHPBGDPL tỉnh đã kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch để triển khai công tác PBGDPL; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác PBGDPL tại cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý; tập trung triển khai các văn bản pháp luật mới, quan trọng có liên quan trực tiếp tới người dân, doanh nghiệp qua đó góp phần nâng cao hiểu biết, ý thức trách nhiệm tôn trọng, chấp hành Hiến pháp, pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp.

    Công tác phối hợp triển khai các hoạt động PBGDPL ngày càng chặt chẽ hơn, trách nhiệm được nâng lên thông qua việc ký kết triển khai các chương trình phối hợp. Vai trò của cơ quan thường trực Hội đồng, các thành viên Hội đồng, thành viên Ban Thư ký Hội đồng, bán sát kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 23/01/2019 của UBND tỉnh. Một số ngành thành viên Hội đồng tiếp tục khẳng định, phát huy vai trò là nòng cốt, tiên phong dẫn đầu trong việc triển khai công tác PBGDPL như: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Sở Tư pháp, Ủy ban MTTQVN tỉnh…

    Hội đồng PHPBGDPL cấp huyện đã thực hiện tốt chức năng tư vấn, tham mưu triển khai công tác PBGDPL mang lại nhiều kết quả tích cực với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, mô hình sáng tạo góp phần nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL tại địa phương. Hội đồng PHPBGDPL các cấp đã tập trung chỉ đạo phổ biến những văn bản pháp luật mới ban hành và các chính sách pháp luật có liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân, đã tổ chức gần 36 nghìn cuộc tuyên truyền PBPL thông qua các hội nghị, hội thảo, hoạt động của các Câu lạc bộ… tăng so với năm 2018 là 7.000 cuộc, thu hút trên 2,5 triệu lượt người tham dự, tăng so với năm 2018 là 763.000 lượt người tham dự; biên soạn, phát hành và cấp phát được trên 1 triệu văn bản, tài liệu tuyên truyền; tổ chức trên 44 cuộc thi tìm hiểu pháp luật với nhiều hình thức đa dạng thu hút trên 14 nghìn lượt người tham gia. Trong năm các tổ hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh tiếp tục được kiện toàn, đã hòa giải thành 1.675/2.317 vụ việc phát sinh ngay tại cơ sở; Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh, huyện tiếp tục quan tâm, chỉ đạo Thẩm phán thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 04/2017/CT-CA ngày 03/10/2017 của Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao, kết quả đã hòa giải thành 1.205/1.722 vụ việc, đạt tỷ lệ 70%; Công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử TAND được 995 bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật.

tải xuống.jpgẢnh: Đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng PHPBGDPL tỉnh Chủ trì cuộc họp

 

      Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng PHPBGDPL tỉnh đã thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất những giải pháp nhằm triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền, PBGDPL trong năm 2020. Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương sự chủ động, nỗ lực của các thành viên Hội đồng gắn với nhiệm vụ chuyên môn để tuyên truyền, PBGDPL. Về nhiệm vụ trong năm 2020, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cơ quan thường trực Hội đồng khẩn trương hoàn thiện trình ban hành công tác năm 2020. Các cơ quan thành viên của Hội đồng PHPBGDPL cần triển khai đầy đủ văn bản pháp luật của Trung ương, của tỉnh, xác định những nội dung, lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm để tuyên truyền, PBGDPL; Tổng kết các mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Bên cạnh đó, cần đổi mới, phát huy những hình thức, phương pháp, mô hình tuyên truyền đã triển khai hiệu quả; đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật trong nhà trường; nâng cao chất lượng hoạt động hòa giải ở cơ sở./.

Dương Công Luyện