Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Hội nghị bồi dưỡng tăng cường năng lực cho các cơ quan, tổ chức và người thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

    Thực hiện Quyết định số 1486/QĐ-585 ngày 01/7/2019 của Ban quản lý chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 Bộ Tư pháp về việc chọn Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn tham gia thực hiện hoạt động tăng cường năng lực cho các cơ quan, tổ chức và người thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2019 và Kế hoạch số 70/KH-STP ngày 10/9/2019 của Sở Tư pháp tổ chức hoạt động bồi dưỡng tăng cường năng lực cho các cơ quan, tổ chức và người thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2019, Sở Tư pháp Lạng Sơn tổ chức Hội nghị bồi dưỡng tăng cường năng lực cho các cơ quan, tổ chức và người thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2019 với chuyên đề: "Triển khai Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị định; Những quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh, đầu tư của doanh nghiệp; những quy định của pháp luật về thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp. Một số giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp".

    Tham dự Hội nghị có gần 100 đại biểu là đại diện Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Hội nông dân, Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh, Tỉnh Đoàn thanh niên; Cán bộ pháp chế hoặc cán bộ được giao làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; Hội Luật gia tỉnh, Đoàn luật sư tỉnh và một số tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh; Đại diện Phòng tư pháp các huyện, thành phố và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.