Skip to main content

SỐ ĐIỆN THOẠI ĐƯỜNG DÂY NÓNG

1. Quản lý nhà nước về hành chính tư pháp : 02053.879711
 

2. Quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp: 02053 776848

3. Đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp: 0888296588