Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh

   Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc một nhóm người gồm các cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng dưới mười lao động và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh. Nghị định 50/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư đã quy định cụ thể các mức xử phạt vi phạm hành chính về đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh như sau:

   1. Xử phạt hành chính liên quan tới đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh

   - Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 nếu đăng ký kinh doanh nhiều hơn một hộ kinh doanh; nếu không báo cáo tình hình kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện; nếu thường xuyên sử dụng từ 10 lao động trở lên; nếu hộ kinh doanh buôn chuyến, hộ kinh doanh lưu động kinh doanh ngoài địa điểm đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nhưng không thông báo cho cơ quan thuế, cơ quan quản lý thị trường nơi đăng ký trụ sở và nơi tiến hành hoạt động kinh doanh; nếu thành lập hộ kinh doanh do những người không được quyền thành lập; nếu không đăng ký thành lập hộ kinh doanh trong những trường hợp phải đăng ký theo quy định.

   - Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với hành vi kê khai không trung thực, không chính xác hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh hoặc hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh.

   Biện pháp khắc phục hậu quả:

   - Buộc làm thủ tục chấm dứt các hộ kinh doanh khác và chỉ được đăng ký một hộ kinh doanh duy nhất đối với hành vi Đăng ký kinh doanh nhiều hơn một hộ kinh doanh;

   - Buộc đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với hành vi Thường xuyên sử dụng từ 10 lao động trở lên;

   - Buộc thông báo cho cơ quan thuế, cơ quan quản lý thị trường theo quy định đối với hành vi Hộ kinh doanh buôn chuyến, hộ kinh doanh lưu động kinh doanh ngoài địa điểm đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nhưng không thông báo cho cơ quan thuế, cơ quan quản lý thị trường nơi đăng ký trụ sở và nơi tiến hành hoạt động kinh doanh;

   - Buộc đăng ký thành lập hộ kinh doanh đối với hành vi Thành lập hộ kinh doanh do những người không được quyền thành lập;

   - Buộc kê khai lại đối với hành vi kê khai không trung thực, không chính xác hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh hoặc hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh.

   2. Xử phạt hành chính liên quan tới tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh

   - Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi tạm ngừng kinh doanh mà không thông báo hoặc thông báo không đúng thời hạn bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đã đăng ký.

   - Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng nếu không tiến hành hoạt động kinh doanh trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; nếu ngừng hoạt động kinh doanh quá 06 tháng liên tục mà không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện.

   Biện pháp khắc phục hậu quả:

   Buộc gửi thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện đối với hành vi tạm ngừng kinh doanh mà không thông báo hoặc thông báo không đúng thời hạn bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đã đăng ký.

   3. Xử phạt hành chính liên quan tới thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh và thực hiện yêu cầu của cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện

   Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng nếu thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh mà không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện; nếu chuyển địa điểm kinh doanh nhưng không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện; nếu không tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo yêu cầu của cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện.

   Biện pháp khắc phục hậu quả:

   - Buộc thông báo nội dung thay đổi đăng ký hộ kinh doanh cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện đối với hành vi Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh mà không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện

   - Buộc thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện đối với hành vi Chuyển địa điểm kinh doanh nhưng không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện.

   4. Xử phạt hành chính liên quan tới chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh

   Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi chấm dứt hoạt động kinh doanh dưới hình thức hộ kinh doanh mà không thông báo hoặc không nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện.

   Biện pháp khắc phục hậu quả:

   Buộc thông báo hoặc nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện đối với hành vi vi phạm nội dung.

Tô Huệ