Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Tư pháp giai đoạn 2016-2020; sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác tư pháp 6 tháng cuối năm 2020

    Sáng ngày 26/6/2020, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Tư pháp giai đoạn 2016-2020; sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác tư pháp 6 tháng cuối năm 2020. Tham dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh; đại diện Trung tâm Pháp y tỉnh Lạng Sơn, Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Lạng Sơn; Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng Lạng Sơn - Sở Xây dựng. Đại biểu triệu tập dự hội nghị có Lãnh đạo và chuyên viên các phòng chuyên môn, Lãnh đạo và viên chức có chức danh nghề nghiệp của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; đại diện Lãnh đạo Phòng Tư pháp các huyện, thành phố. Đồng chí Hoàng Thúy Duyên, Giám đốc Sở Tư pháp dự và trực tiếp chỉ đạo Hội nghị.

    Tại nội dung Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Tư pháp giai đoạn 2016-2020, Hội nghị đã được nghe đ/c Nguyễn Thanh Sơn – Phó Giám đốc Sở đã thông qua Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước của Ngành Tư pháp tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2015 – 2020. Trong giai đoạn từ 2015 - 2020, Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn thường xuyên tổ chức phổ biến, quán triệt đầy đủ, kịp thời các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động Sở Tư pháp. Hàng năm, Sở Tư pháp đã kịp thời ban hành kế hoạch thi đua, phát động phong trào thi đua thường xuyên, theo chuyên đề tới toàn thể cán bộ trong toàn Ngành; tổ chức đăng ký thi đua và ký kết giao ước thi đua ngay từ đầu năm; đồng thời, quan tâm phát động, hưởng ứng các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề do Bộ Tư pháp và UBND tỉnh tổ chức, các phong trào thi đua đều tập trung bám sát vào Chương trình trọng tâm công tác của ngành, lấy ngày kỷ niệm lớn trong năm làm trọng điểm. Công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành đã ra sức phấn đấu thi đua hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh. Hàng năm, tất cả các lĩnh vực công tác tư pháp đều được triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời, thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch; kết quả năm sau cao hơn năm trước; nhiều lĩnh vực chuyên môn có sự chuyển biến vượt bậc đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh. Luôn có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa Cấp uỷ, Thủ trưởng cơ quan và các đoàn thể trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các phòng trào thi đua khen thưởng. Thường xuyên nghiên cứu, đổi mới về cách thức tổ chức thực hiện phong trào thi đua cho có hiệu quả thực chất. Hội đồng thi đua khen thưởng, Hội đồng sáng kiến của Sở thường xuyên được kiện toàn; Quy chế thi đua khen thưởng của Sở được ban hành và rà soát sửa đổi, bổ sung tạo cơ sở cho việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, bình xét, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân. Việc bình xét khen thưởng bảo đảm khách quan, tuân thủ đúng trình tự, thủ tục, tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định. Các tập thể, cá nhân được tuyên dương khen thưởng đều sát với thành tích đạt được; có tác động nhân rộng, cổ vũ phong trào thi đua trong Ngành.

    1_1.jpg

Ảnh: Đ/c Nguyễn Thanh Sơn - Phó Giám đốc Sở Tư pháp tại Hội nghị

   Trên cơ sở những thành tích đạt được, Giám đốc Sở Tư pháp đã quyết định tặng Giấy khen cho 03 tập thể và 06 cá nhân là điển hình tiên tiến tiêu biểu xuất sắc trong công tác Tư pháp Lạng Sơn giai đoạn 2015-2020; trình Hội đồng thi đua khen thưởng ngành Tư pháp 01 tập thể, 01 cá  nhân điển hình tiên tiến; giới thiệu, trình Hội đồng thi đua khen thưởng cấp tỉnh 01 gương cá nhân điển hình tiên tiến. Đồng thời, tại Hội nghị, Giám đốc Sở Tư pháp đã tặng Giấy khen cho 05 tập thể, 13 cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020; trình Hội đồng thi đua khen thưởng cấp tỉnh 01 cá nhân và 01 tập thể có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020.

2.1.jpg

    2.2.jpg

    3.1.jpg

    3.2.JPG

Ảnh:Đ/c Hoàng Thúy Duyên, Giám đốc Sở Tư pháp trao tặng Giấy khen cho  các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác Tư pháp Lạng Sơn giai đoạn 2015-2020 và trong công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020.

   Tại nội dung Sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác tư pháp 6 tháng cuối năm 2020, đ/c Vũ Quang Hưng - Phó Giám đốc Sở Tư pháp đã thông qua Dự thảo báo cáo sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2020; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.

   Trong 6 tháng đầu năm 2020, Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch công tác Tư pháp năm 2020 và kế hoạch theo từng lĩnh vực công tác tư pháp; 05 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của Sở Tư pháp được chú trọng triển khai theo đúng Kế hoạch, phấn đấu đến cuối năm 2020, hoàn thành 100% nhiệm vụ đã đề ra, một số kết quả nổi bật như: Công tác xây dựng, góp ý, thẩm định, ban hành VBQPPL được tổ chức thực hiện đúng quy định. Chỉ đạo tổ chức ký kết thành công và triển khai thực hiện Quy chế phối hợp trong việc thực hiện kết nối liên thông dữ liệu đăng ký khai sinh để cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; công tác hành chính tư pháp trên địa bàn tỉnh đáp ứng được yêu cầu của công dân. Đội ngũ báo cáo viên pháp luật tỉnh được kiện toàn nhằm thực hiện có hiệu quả, tiếp tục đa dạng hóa các hình thức PBGDPL và nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công tác tư pháp tại các đơn vị cấp xã trên địa bàn tỉnh, theo dõi việc thực hiện các Kết luận thanh tra, kiểm tra trong năm 2019. Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong việc giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức (tỷ lệ hồ sơ TTHC trả sớm hẹn, đúng hẹn là 97,6%, tăng 2,6% so với cùng kỳ năm 2019); thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết tổng số 138/254 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý của Sở Tư pháp tại cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã theo Đề án cải cách TTHC đến năm 2020 của UBND tỉnh (đạt tỷ lệ 54,3%). Tổ chức phát động, triển khai phong trào thi đua sâu, rộng trong toàn ngành Tư pháp; thực hiện tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng và kịp thời biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020. Hoàn thành đúng và sớm hạn 100% các nhiệm vụ do Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao.

   Trao đổi thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đều nhất trí đánh giá cao kết quả công tác của Ngành trong 6 tháng đầu năm 2020, đánh giá những khó khăn, hạn chế, vướng mắc gặp phải trong thực tiễn thực hiện công tác nghiệp vụ chuyên môn như công tác hành chính tư pháp, phổ biến giáo dục pháp luật, công tác hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật, quản lý xử lý vi phạm hành chính như: tỷ lệ hòa giải thành vẫn chưa đạt mức 80% so với mục tiêu Kế hoạch đề ra; việc cập nhật, sử dụng, quản lý tài khoản người dùng tại Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch điện tử còn gặp khó khăn do có sự thay đổi tên đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh; do ảnh hưởng của bệnh dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 nên việc triển khai tổ chức các hội nghị tuyên truyền, PBGDPL, truyền thông TGPL phải lùi thời gian so với Kế hoạch đề ra; hoạt động và doanh thu của các tổ chức bổ trợ tư pháp trên địa bàn tỉnh giảm so với cùng kỳ năm 2019; đội ngũ cán bộ tư pháp ở các cấp còn thiếu, trong khi đó, nhiệm vụ công tác ngày càng tăng, đòi hỏi chất lượng ngày càng cao...; đồng thời, đánh giá đúng nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan để kịp thời đề ra giải pháp khắc phục trong thời gian tới

    4_0.jpg

    Ảnh: Đ/c Hoàng Thúy Duyên - Giám đốc Sở Tư pháp kết luận Hội nghị

   Kết luận Hội nghị, đồng chí Hoàng Thúy Duyên, Giám đốc Sở Tư pháp ghi nhận các kết quả đạt được trên tất cả các lĩnh vực công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2020 mặc dù còn có những khó khăn nhất định về biên chế đội ngũ cán bộ Tư pháp các, tạo tiền đề thuận lợi cho việc thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác tư pháp 6 tháng cuối năm 2020. Đồng thời, yêu cầu toàn Ngành tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua năm 2020 đã phát động tạo phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ công tác tư pháp theo Kế hoạch triển khai công tác tư pháp năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, chú trọng thực hiện 05 nhóm nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp theo Quyết định số 120/QĐ-UBND ngày 17/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh ; tiếp tục quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, có giải pháp khắc phục kịp thời các hạn chế đã được chỉ ra; lưu ý đến các mặt công tác chưa đạt chỉ tiêu của Ngành giao, để chuyển biến tích cực trong 6 tháng cuối năm 2020. Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua năm 2020 đã phát động, tạo phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp và Đại hội thi đua yêu nước ngày Tư pháp lần thứ V. /.

                                                                             Bài và ảnh:

Thu Hiền - Văn phòng Sở Tư pháp