Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Sở Tư pháp tổ chức nghiệp vụ đấu giá tài sản năm 2019

   Thực hiện Kế hoạch số 176/KH-UBND ngày 27/12/2018 của UBND tỉnh về việc triển khai công tác tư pháp năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Kế hoạch số 68/KH-STP ngày 30/8/2019 của Sở Tư pháp về việc tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ đấu giá tài sản năm 2019. Ngày 26/9/2019, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn pháp luật về đấu giá tài sản cho trên 120 đại biểu là cán bộ, công chức làm công tác đấu giá tài sản tại Trung tâm phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và môi trường; Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh; Phòng nghiệp vụ Chi cục Quản lý thị trường; Các Ngân hàng thương mại Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn; Lãnh đạo phòng Tài chính – kế hoạch, Tư pháp, Tài nguyên và môi trường, Trung tâm phát triển quỹ đất, Chi Cục Hải quan; Đội cảnh sát giao thông, Đội cảnh sát kinh tế công an huyện, Chi cục thi hành án dân sự, Hạt kiểm lâm, Đội quản lý thị trường; Lãnh đạo các tổ chức đấu giá, Đấu giá viên, viên chức và người giúp việc cho Đấu giá viên đang hành nghề tại tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh.

   Luật Đấu giá tài sản 2016 đã có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2017. Qua hơn 02 năm triển khai thực hiện các quy định của Luật Luật Đấu giá tài sản và các văn bản hướng dẫn thi hành, công tác đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh đã cơ bản được thực hiện đúng quy định, đóng góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác bán đấu giá tài sản vẫn còn vướng mắc, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được giao làm công tác đấu giá tài sản tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, bỡ ngỡ khi tiếp cận, nghiên cứu và thực hiện các quy định về trình tự, thủ tục đấu giá tài sản...