Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng tại Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang. Thăm và dâng hương tại Khu Di tích lịch Sử Bộ Tư pháp tại tỉnh Tuyên Quang

   Thực hiện Kế hoạch số 36/KH-KVTĐ ngày 14/8/2019 của Khu vực thi đua khối cơ quan Tư pháp các tỉnh Miền núi phía Bắc về kiểm tra công tác thi đua khen thưởng năm 2019, Kế hoạch số 717/KH-TĐKT ngày 23/8/2019 của Sở Tư pháp Lai Châu, Trưởng đoàn kiểm tra số 3 về kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng tại Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang, Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn cùng với Đoàn kiểm tra số 3 đã tiến hành kiểm tra, trao đổi, học tập kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng tại Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang.