Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Tiêu chuẩn, quyền lợi và trách nhiệm của Hội viên hội Luật gia Việt Nam

   Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 770/QĐ-TTg ngày 5/6/2020 phê duyệt điều lệ hội luật gia Việt Nam. Hội Luật gia Việt Nam tập hợp, đoàn kết các luật gia đã hoặc đang làm công tác pháp luật trong cơ quan, tổ chức, đơn vị tự nguyện hoạt động nhằm góp phần xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ quyền con người, bảo vệ quyền tự do, dân chủ của Nhân dân, xây dựng nền khoa học, pháp lý, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên; tham gia và mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác với các tổ chức luật gia trên thế giới và các tổ chức khác theo nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước vì mục đích chung là hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Theo đó, quy định cụ thể về hội viên hội luật gia Việt Nam như sau:

   Tiêu chuẩn hội viên là công dân Việt Nam có năng lực hành vi dân sự, có phẩm chất đạo đức tốt, có bằng cử nhân luật trở lên hoặc có bằng cử nhân chuyên ngành khác nhưng có thời gian làm công tác pháp luật từ ba năm trở lên, tán thành Điều lệ Hội đều có thể được gia nhập Hội. Công dân Việt Nam không có điều kiện hoặc không đủ tiêu chuẩn trở thành hội viên chính thức, tán thành Điều lệ Hội, có công đóng góp cho Hội và tự nguyện xin gia nhập Hội có thể được công nhận là hội viên danh dự của Hội. Hội viên danh dự được hưởng quyền và nghĩa vụ như hội viên chính thức của Hội, trừ quyền biểu quyết các vấn đề của Hội và quyền bầu cử, ứng cử, đề cử vào các cơ quan lãnh đạo Hội, các chức danh lãnh đạo và Ban Kiểm tra Hội.

   Hội viên hội Luật gia được cấp Thẻ hội viên; được cung cấp thông tin liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội, được tham gia các hoạt động do Hội tổ chức; được bồi dưỡng, nâng cao kiến thức pháp luật và kỹ năng nghề nghiệp; tham gia thảo luận, quyết định các chủ trương công tác của Hội theo quy định; dự Đại hội, ứng cử, đề cử, bầu cử vào các cơ quan lãnh đạo Hội, các chức danh lãnh đạo và Ban Kiểm tra Hội; giới thiệu hội viên mới; được khen thưởng theo quy định của Hội; khiếu nại quyết định của Hội, tố cáo các hành vi xâm phạm quyền, lợi ích của hội viên và tổ chức Hội theo quy định pháp luật và Điều lệ Hội; được yêu cầu Hội bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp; chuyển nơi sinh hoạt Hội, miễn sinh hoạt Hội, xin ra khỏi Hội khi xét thấy không thể tiếp tục là hội viên theo quy định.

   Hội viên hội Luật gia có nhiệm vụ nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chấp hành Điều lệ, quy định của Hội; tham gia các hoạt động và sinh hoạt của Hội; đoàn kết, hợp tác với các hội viên khác để xây dựng Hội phát triển vững mạnh; bảo vệ uy tín của Hội, không được nhân danh Hội trong các quan hệ giao dịch, trừ khi được lãnh đạo Hội phân công bằng văn bản; thực hiện các công việc được tổ chức Hội giao; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của Hội; đóng hội phí đầy đủ và đúng hạn theo quy định của Hội.

   Công dân Việt Nam có đầy đủ các tiêu chuẩn theo quy định muốn gia nhập Hội phải tự nguyện làm đơn xin gia nhập Hội và kèm theo hồ sơ gửi Ban Chấp hành Chi hội Luật gia trực thuộc; ban Chấp hành Chi hội Luật gia trực thuộc nhận hồ sơ xem xét, đề nghị Ban Thường vụ Hội Luật gia cấp trên trực tiếp quyết định. Trường hợp người xin gia nhập Hội ở nơi chưa có tổ chức Hội thì gửi hồ sơ tới Ban Thường vụ Hội Luật gia có thẩm quyền xem xét kết nạp. Ban Thường vụ Hội đã ra quyết định kết nạp có trách nhiệm giới thiệu hội viên mới sinh hoạt tại tổ chức Hội có điều kiện thuận lợi nhất cho hội viên. Người xin gia nhập Hội được công nhận là hội viên kể từ ngày quyết định kết nạp.

   Hội viên được chuyển sinh hoạt Hội khi chuyển nơi làm việc hoặc nơi cư trú theo nguyên tắc hội viên làm việc hoặc cư trú ở nơi nào thì sinh hoạt tại nơi đó.    Đối với trường hợp nơi làm việc không có tổ chức Hội thì sinh hoạt tại tổ chức Hội nơi cư trú. Trường hợp nơi làm việc và nơi cư trú không có tổ chức Hội thì sinh hoạt tại tổ chức Hội nơi có điều kiện thuận lợi nhất đối với hội viên.

   Hội viên có thể được miễn sinh hoạt Hội trong trường hợp có lý do chính đáng không thể tham gia sinh hoạt Hội thường xuyên. Hội viên muốn xin ra khỏi Hội thì gửi đơn tới Ban Chấp hành Chi hội Luật gia nơi hội viên đang sinh hoạt để xem xét, đề nghị cấp có thẩm quyền kết nạp hội viên quyết định.

   Đương nhiên chấm dứt tư cách hội viên khi: Hội viên chết; hội viên không tham gia sinh hoạt, không đóng hội phí liên tục từ hai năm trở lên đương nhiên chấm dứt tư cách hội viên.

   Thẻ hội viên do Trung ương Hội Luật gia Việt Nam cấp cho hội viên trong phạm vi toàn quốc và bị thu hồi trong những trường hợp sau: Hội viên bị thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Hội; hội viên có quyết định cho ra khỏi Hội; hội viên không tham gia sinh hoạt, không đóng hội phí liên tục từ hai năm trở lên.

   Ngoài ra, quyết định còn quy định chi tiết các nội dung khác liên quan đến hội luật gia như: nhiệm vụ quyền hạn của hội Luật gia Việt Nam, tổ chức của hội Luật gia Việt Nam, cơ quan lãnh đạo của hội Luật gia Việt Nam, cơ quan lãnh đạo của hội Luật gia cấp tỉnh, cấp huyện và chi hội Luật gia trực thuộc

   Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

                                                                                           Nguyễn Huyền Trang