Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1117/QĐ-UBND 07-07-2022 Quyết định Về việc phê duyệt thay thế quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực giám định tư pháp, trợ giúp pháp lý, công chứng, hộ tịch, nuôi con nuôi, phổ biến giáo dục pháp luật theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm q
2511/QĐ-UBND 24-12-2021 Quyết định về việc Về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực nuôi con nuôi, giám định tư pháp, lý lịch tư pháp, trợ giúp pháp lý, công chứng, phổ biến giáo dục pháp luật theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông STP
1263/QĐ-UBND 26-06-2021 Quyết định Về việc phê duyệt thay thế một số quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện tỉnh Lạng Sơn
395/QĐ-UBND 20-01-2021 Quyết định Về việc phê duyệt thay thế quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn
2223/QĐ-UBND 14-11-2019 Quyết định Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn
1962/QĐ-UBND 15-10-2019 Quyết định về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn
81/TB-STP 18-06-2019 Thông báo tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ Bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm PVHCC tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp
1077/QĐ-UBND 10-06-2019 Quyết định V/v tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ Bảy hàng tuần để tiếp nhận,giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Lạng Sơn
2680/QĐ-UBND 26-12-2018 Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và không tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa các cấp, tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện,UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn
86/QĐ-STP 02-05-2018 Quyết định ban hành quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với thủ tục hành chính lĩnh vực đấu giá tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn
38/QĐ-STP 23-02-2018 Quyết định ban hành quy định thực hiện cơ chế một cửa đối với thủ tục hành chính lĩnh vực quốc tịch tại Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn.
37/QĐ-STP 23-02-2018 Quyết định ban hành quy định thực hiện cơ chế một cửa đối với thủ tục hành chính đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài tại Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn.
225/QĐ-STP 09-11-2017 Quyết định ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa đối với thủ tục hành chính lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn
221/QĐ-STP 08-11-2017 Quyết định ban hành Quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với thủ tục hành chính lĩnh vực Trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Lạng Sơn
162/QĐ-STP 31-08-2017 Quyết định ban hành Quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với thủ tục hành chính lĩnh vực tư vấn pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn
160/QĐ-STP 31-08-2017 Quyết định ban hành quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với thủ tục hành chính lĩnh vực Luật sư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn
165/QĐ-STP 31-08-2017 Quyết định ban hành Quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với thủ tục hành chính lĩnh vực công chứng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn.
163/QĐ-STP 31-08-2017 Quyết định này Quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với thủ tục hành chính lĩnh vực trọng tài thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn.
161/QĐ-STP 31-08-2017 Quyết định ban hành Quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với thủ tục hành chính lĩnh vực giám định tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn.
166/QĐ-STP 31-08-2017 Quyết định này Quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với thủ tục hành chính lĩnh vực Công chứng thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng công chứng số 1 tỉnh Lạng Sơn.
164/QĐ-STP 31-08-2017 Quyết định ban hành quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với thủ tục hành chính lĩnh vực Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn.
66/QĐ-STP 17-04-2017 Quyết định ban hành Quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với thủ tục hành chính lĩnh vực cấp Phiếu lý lịch tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp
69/QĐ-STP 17-04-2017 Quyết định ban hành quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với thủ tục hành chính cấp bản sao trích lục hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn
67/QĐ-STP 17-04-2017 Quyết định ban hành Ban hành Quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với thủ tục hành chính lĩnh vực chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Công chứng số 1 tỉnh Lạng Sơn
70/QĐ-STP 17-04-2017 Quyết định ban hành Quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với thủ tục hành chính lĩnh vực bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp
68/QĐ-STP 17-04-2017 Quyết định ban hành quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với thủ tục hành chính cấp bản sao từ sổ gốc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp