Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
104/BC-STP 14-04-2023 Báo cáo Kết quả kiểm tra, xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân Nguyễn Đức Huy, địa chỉ: thôn Cần, xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, trên Hệ thống phản ánh, kiến nghị-Cổng dịch vụ công quốc gia
105/BC-STP 14-04-2023 Báo cáo Kết quả kiểm tra, xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân Vy Hoàng Hiền Tâm, địa chỉ: Khu Đoàn Kết, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn trên Hệ thống phản ánh, kiến nghị-Cổng dịch vụ công quốc gia
16/TB-STP 01-02-2023 Thông báo tiếp tục thực hiện chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến đối với một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp thực hiện tiếp nhận qua bộ phận Một cửa tại Trung tâm PVHCC tỉnh Lạng Sơn
2608/QĐ-BTP 30-12-2022 Quyết định Phê duyệt và công bố 10 sự kiện nổi bật năm 2022 của Ngành Tư pháp
167/TB-STP 16-11-2022 Thông báo Kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022 của Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn
295/QĐ-STP 15-11-2022 Quyết định về việc phê duyệt kết quả thi tuyển và công nhận kết quả trúng tuyển đối với thí sinh tham dự kỳ thi tuyển viên chức năm 2022
161/TB-HĐTDVC 09-11-2022 Thông báo kết quả chấm phúc khảo bài thi vòng 2 (môn nghiệp vụ chuyên ngành), kỳ thi tuyển viên chức vào Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước, trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn năm 2022
152/TB-STP 27-10-2022 Thông báo Thu phí phúc khảo thi tuyển viên chức năm 2022 (Vòng 2)
144/TB-HĐTDVC 13-10-2022 Thông báo Kết quả điểm thi tuyển viên chức vòng 2 vào Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn năm 2022
136/TB-STP 23-09-2022 Thông báo Thực hiện thí điểm chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp đang thực hiện tiếp nhận qua bộ phận một cửa tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn
433/TB-TGPL 22-09-2022 Thông báo Về việc giải thể các Chi nhánh Trợ giúp pháp lý thuộc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Lạng Sơn
126/TB-HĐTDVC 12-09-2022 Thông báo Về việc triệu tập thí sinh dự thi kỳ thi tuyển viên chức năm 2022 của Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn (vòng 2)
122/TB-HĐTDVC 06-09-2022 Thông báo Kết quả điểm thi tuyển viên chức vòng 1 vào Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn năm 2022
228/QĐ-HĐTDVC 23-08-2022 Quyết định ban hành Quy chế kỳ thi tuyển viên chức năm 2022
227/QĐ-HĐTDVC 23-08-2022 Quyết định ban hành Nội quy kỳ thi tuyển viên chức năm 2022
111/TB-HĐTDVC 18-08-2022 Thông báo về việc triệu tập thí sinh dự thi tuyển viên chức sự nghiệp năm 2022
220/QĐ-STP 17-08-2022 Quyết định về hình thức tuyển dụng viên chức năm 2022 của Sở Tư pháp
110/TB-HĐTDVC 17-08-2022 Thông báo thu phí tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022 của Sở Tư pháp
223/QĐ-STP 17-08-2022 Quyết định về việc tổ chức kỳ thi tuyển dụng viên chức vào đơn vị sự nghiệp Sở Tư pháp năm 2022
215/QĐ-STP 12-08-2022 Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự tuyển dụng viên chức năm 2022 vào Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước, trực thuộc Sở Tư pháp
99/TB-STP 29-07-2022 Thông báo Về việc xét hồ sơ đề nghị tiếp nhận vào làm viên chức Trung tâm Trợ giúp pháp lý, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp năm 2022
100/TB-STP 29-07-2022 Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở tại Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2022
20-07-2022 Tài liệu Hội nghị triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành (ngày 22/7/2022)
86/TB-STP 18-07-2022 Thông báo thay đổi thời gian Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2022 tại Sở Tư pháp (14h00 ngày 25/7/2022)
15-07-2022 Biểu tổng hợp danh sách thí sinh dự thi tuyển viên chức năm 2022 vào Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp (ngày 15/7/2022)
13-07-2022 Biểu tổng hợp danh sách thí sinh dự thi tuyển viên chức năm 2022 vào Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp (ngày 13/7/2022)
3723/STP-VP 13-07-2022 Giấy mời Dự Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2022, triển khai công tác tư pháp 6 tháng cuối năm 2022
11-07-2022 Biểu tổng hợp danh sách thí sinh dự thi tuyển viên chức năm 2022 vào Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp (ngày 11/7/2022)
07-07-2022 Biểu tổng hợp danh sách thí sinh dự thi tuyển viên chức năm 2022 vào Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp (ngày 07/7/2022)
05-07-2022 Biểu tổng hợp danh sách thí sinh dự thi tuyển viên chức năm 2022 vào Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp (ngày 05/7/2022)
01-07-2022 Biểu tổng hợp danh sách thí sinh dự thi tuyển viên chức năm 2022 vào Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp (ngày 01/7/2022)
30-06-2022 Biểu tổng hợp danh sách thí sinh dự thi tuyển viên chức năm 2022 vào Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp (ngày 30/6/2022)
28-06-2022 Biểu tổng hợp danh sách thí sinh dự thi tuyển viên chức năm 2022 vào Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp (ngày 28/6/2022)
24-06-2022 Biểu tổng hợp danh sách thí sinh dự thi tuyển viên chức năm 2022 vào Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp (ngày 24/6/2022)
22-06-2022 Biểu tổng hợp danh sách thí sinh dự thi tuyển viên chức năm 2022 vào Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp (ngày 22/6/2022)
20-06-2022 Biểu tổng hợp danh sách thí sinh dự thi tuyển viên chức năm 2022 vào Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp
68/TB-STP 14-06-2022 Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022 vào Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn
64/TB-STP 07-06-2022 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản
58/TB-STP 27-05-2022 Thông báo về việc cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên Gia Gia
158/TB-STP 16-11-2021 Thông báo thí sinh trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển viên chức năm 2021
213/QĐ-STP 11-11-2021 Quyết định phê duyệt kết quả thi tuyển và công nhận kết quả trúng tuyển viên chức vào đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp
138/TB-HĐTDVC 22-10-2021 Thông báo kết quả điểm thi tuyển viên chức (vòng 2) vào đơn vị sự nghiệp của Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn năm 2021
129/TB-HĐTDVC 30-09-2021 Thông báo triệu tập thí sinh dự thi kỳ thi tuyển viên chức năm 2021 của Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn(thi vòng 2)
119/TB-STP 14-09-2021 Thông báo kết quả thi tuyển viên chức (vòng 1) vào đơn vị sự nghiệp của Sở Tư pháp năm 2021
157/QĐ-HĐTDVC 30-08-2021 Quyết định ban hành Nội quy kỳ thi tuyển viên chức năm 2021
154/QĐ-STP 26-08-2021 Quyết định về việc tổ chức kỳ thi tuyển Viên chức năm 2021
111/TB-HĐTDVC 26-08-2021 Thông báo về việc triệu tập thí sinh dự thi tuyển viên chức sự nghiệp năm 2021
148/QĐ-STP 20-08-2021 Quyết định hình thức tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2021 của Sở Tư pháp
98/TB-STP 06-08-2021 Thông báo thu phí tuyển dụng viên chức sự nghiệp 2021
144/QĐ-STP 06-08-2021 Quyết định Về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự tuyển dụng viên chức năm 2021
08-07-2021 Tổng hợp danh sách thí sinh dự thi tuyển viên chức năm 2021
124/QĐ-STP 30-06-2021 Quyết định công khai dự toán cắt giảm chi NSNN năm 2021
67/TB-STP 02-06-2021 Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 vào Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước.
17-05-2021 Danh sách công chức Sở Tư pháp ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Lạng Sơn khóa XVII nhiệm kỳ 2021 - 2026
05-05-2021 Biểu Tổng hợp danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển công chức năm 2021
42/TB-STP 13-04-2021 thông báo một số lưu ý khi nộp phiếu dự tuyển công chức 2021 vào Sở Tư pháp
39/TB-STP 05-04-2021 TB địa điểm, thời gian, công chức tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2021 tại Sở Tư pháp
73/BC-UBND 25-02-2021 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020; nhiệm vụ, giải pháp năm 2021
167 /TB-HĐTDVC 20-11-2020 Thông báo Kết quả thi tuyển viên chức (vòng 2) tuyển viên chức vào đơn vị sự nghiệp của Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn
149 /TB-HĐTDVC 23-10-2020 Thông báo kết quả điểm thi tuyển viên chúc vào đơn vị sự nghiệp năm 2020 (thi vòng 1)
145/TB-STP 13-10-2020 Thông báo Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp thực hiện tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công (4 tại chỗ)
215/QĐ-STP 09-10-2020 Quyết định về việc tổ chức kỳ thi tuyển dụng viên chức của Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơ
140/TB-HĐTDVC 02-10-2020 Thông báo về việc triệu tập thí sinh dự thi tuyển viên chức sự nghiệp năm 2020
20-08-2020 Danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức vào Sở Tư pháp năm 2020 tính đến 17h00 ngày 20/8/2020
19-08-2020 Danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức vào Sở Tư pháp năm 2020 tính đến ngày 19/8/2020
18-08-2020 Danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức vào Sở Tư pháp năm 2020 tính đến ngày 18/8/2020
17-08-2020 Danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức vào Sở Tư pháp năm 2020 tính đến ngày 17/8/2020
860/UBND-THNC 22-07-2020 Công văn của UBND tỉnh về việc triển khai các hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật
19-07-2020 Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 (gửi đăng Báo Lạng Sơn)
98/TB-STP 16-07-2020 Thông báo Tuyển dụng viên chức năm 2020 vào Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp
88/TB-STP 25-06-2020 Thông báo Về việc tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ Bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp
792/QĐ-UBND 06-05-2020 Quyết định Về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc các sở, ngành năm 2020
19/CT-TTg 24-04-2020 Chỉ thị về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19 trong tình hình mới
119/TB-TGPL 23-04-2020 Thông báo kết quả đánh giá hồ sơ lựa chọn Luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý
56/TB-STP 15-04-2020 Thông báo việc chi trả nhuận bút quý II Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp
48/TB-STP 01-04-2020 V/v thực hiện tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Tư pháp trong đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID
96/TB-TGPL 01-04-2020 Thông báo tiếp nhận hồ sơ yêu cầu TGPL qua đường bưu chính từ 01/4 đến 15/4
314/UBND-NC 01-04-2020 Công văn về việc triển khai cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìm, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam”; Thể lệ cuộc thi kèm theo
45/TANDTC-PC 30-03-2020 Xét xử tội phạm liên quan đến phòng, chống dịch bênh COVID -19
329/SNV-CCVTLT 24-03-2020 Công văn về việc triển khai thực hiện Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư
463/QĐ-UBND 17-03-2020 Quyết định Công bố danh sách Tổ chức giám định tư pháp, Giám định viên tư pháp và người giám định tư pháp theo vụ việc trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
428/QĐ-UBND 12-03-2020 Quyết định công nhận Báo cáo viên pháp luật tỉnh
46-BC/BCSĐ 11-03-2020 Báo cáo Tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 20/11/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục tăng cường công tác PBGDPL, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và nhân dân từ nay đến năm 2020
37/KH-STP 06-03-2020 Kế hoạch Xây dựng Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật
62/BC-UBND 25-02-2020 kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019
517/BTCCT 18-02-2020 Thông báo của Ban Tổ chức cuộc thi trực tuyến "Pháp luật học đường" về việc thay đổi thời gian thi Vòng bán kết Cuộc thi "Pháp luật học đường"
367/BTCCT 07-02-2020 DANH SÁCH THÍ SINH THUỘC TỈNH LẠNG SƠN ĐỦ ĐIỀU KIỆN THI VÒNG BÁN KẾT CUỘC THI TRỰC TUYẾN "PHÁP LUẬT HỌC ĐƯỜNG" (BẢNG A)
17/KH-UBND 22-01-2020 Kế hoạch triển khai công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020
193/CV-HĐPH 20-01-2020 Văn bản về việc tăng cường phổ biến pháp luật dịp tết Canh Tý năm 2020
01/QĐ-TTDVĐGTS 07-01-2020 Quyết định về việc công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách nhà nước của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
32/GM-STP 03-01-2020 Giấy mời dự Hội nghị triển khai công tác tư pháp 2020
280/QĐ-STP 30-12-2019 Quyết định công khai dự toán thu- chi ngân sách nhà nước năm 2020 của Sở Tư pháp
4982/BTP-BTCCT 16-12-2019 Công văn của Bộ Tư pháp về việc triển khai Cuộc thi trực tuyến toàn quốc "pháp luật với học đường"
02-12-2019 Thông báo danh sách hành nghề Luật sư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
391/BC-BTC 29-11-2019 Báo cáo kết quả Cuộc thi "Báo cáo viên pháp luật giỏi"
195 /QĐ-BTC 31-10-2019 Quyết định ban hành Quy chế chấm thi Cuộc thi "Báo cáo viên pháp luật giỏi"
333 /BC-STP 24-10-2019 Báo cáo kết quả tổ chức, triển khai Cuộc thi "Báo cáo viên pháp luật giỏi"
05 -/CTPH- ĐTN-STP 16-09-2019 Chương trình phối hợp giữa Sở Tư pháp và Tỉnh đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh giai đoạn 2019-2022
497-BC/TU 16-08-2019 Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của CB, ND.
114 /TB-BBT 15-08-2019 Thông báo về việc tiếp nhận, sử dụng tin, bài và việc chi trả thù lao, nhuận bút Trang Thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn, Quý II năm 2019