Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
874/QĐ-UBND 07-06-2023 Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Công chứng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn
802/QĐ-UBND 25-05-2023 Quyết định Về việc phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn
775/QĐ-UBND 22-05-2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý, hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn
1971/QĐ-UBND 13-12-2022 Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thực hiện tại các cơ quan đăng ký hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn
1204/QĐ-UBND 19-07-2022 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực luật sư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn
825/QĐ-UBND 12-05-2022 Quyết định Về việc phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, phạm vi quản lý của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn
2511/QĐ-UBND 24-12-2021 QĐ phê duyệt QTNB trong giải quyết TTHC lĩnh vực nuôi con nuôi, giám định tư pháp, lý lịch tư pháp, trợ giúp pháp lý, công chứng, PBGDPL theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã
156/TB-STP 15-11-2021 Thông báo Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp thực hiện tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công (4 tại chỗ)
4381/STP-VP 12-11-2021 V/v cung cấp thủ tục hành chính niêm yết công khai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn
2015/QĐ-UBND 11-10-2021 Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết, phạm vi quản lý của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã của tỉnh Lạng Sơn
953/QĐ-UBND 11-05-2021 Quyết định phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, phạm vi quản lý của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện tỉnh Lạng Sơn
395/QĐ-UBND 26-01-2021 Quyết định phê duyệt thay thế quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn
2495/QĐ-UBND 02-12-2020 Quyết định công bố công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn
2264/QĐ-UBND 04-11-2020 Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Lạng Sơn
145/TB-STP 13-10-2020 Thông báo Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp thực hiện tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công (4 tại chỗ)
1772/QĐ-UBND 10-09-2020 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết, phạm vi quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn
88/TB-STP 25-06-2020 Thông báo Về việc tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ Bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp
818/QĐ-UBND 08-05-2020 Quyết định Về việc phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn
986/QĐ-UBND 29-05-2019 Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trọng tài thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn
822/QĐ-UBND 08-05-2019 Quyết định về việc phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn
735/QĐ-UBND 19-04-2019 Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực luật sư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn
2680/QĐ-UBND 26-12-2018 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và không tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa các cấp, tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện,UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn
2383/QĐ-UBND 21-11-2018 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn
2362/QĐ-UBND 20-11-2018 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế, bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện và UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn (lĩnh vực bồi thường nhà nước)
2172/QĐ-UBND 31-10-2018 Quyết định về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp; UBND cấp huyện tỉnh Lạng Sơn
1190/QĐ-UBND 25-06-2018 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực chứng thực và lĩnh vực quốc tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn
số 942/QĐ-UBND 23-05-2018 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn
685/QĐ-UBND 13-04-2018 Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đấu giá tài sản thuộc quyền giải quyết của Sở Tư pháp
245/QĐ-UBND 29-01-2018 Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đấu giá tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn
1094/QĐ-UBND 20-06-2017 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực Nuôi con nuôi, Quốc tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn
822/QĐ-UBND 06-05-2017 Quyết định về việc công bố TTHC chuẩn hóa trong lĩnh vực luật sư, tư vấn pháp luật, công chứng, giám định tư pháp, bán đấu giá tài sản, trọng tài thương mại, quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết STP
60 /QĐ-UBND 11-01-2017 Quyết định công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Lý lịch tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn
858/QĐ-UBND 30-05-2016 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn