Trong kỳ họp tháng 6/2020, Quốc hội đã thông qua Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, chính thức có hiệu lực ngày 01/01/2021. Theo đó, Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định chi tiết việc đặt tên doanh nghiệp và những trường hợp bị cấm trong đặt tên doanh nghiệp:

Cụ thể tại Điều 37, Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định tên tiếng Việt của doanh nghiệp bao gồm hai thành tố theo thứ tự sau đây: Loại hình doanh nghiệp và tên riêng.

Trong đó, đối với loại hình doanh nghiệp được viết là “công ty trách nhiệm hữu hạn” hoặc “công ty TNHH” đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, được viết là “công ty cổ phần” hoặc “công ty CP” đối với công ty cổ phần, được viết là “công ty hợp danh” hoặc “công ty HD” đối với công ty hợp danh, được viết là “doanh nghiệp tư nhân”, “DNTN” hoặc “doanh nghiệp TN” đối với doanh nghiệp tư nhân.

Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu.

Tên doanh nghiệp phải được gắn tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp. Tên doanh nghiệp phải được in hoặc viết trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành.

Luật cũng quy định những trường hợp cấm trong đặt tên doanh nghiệp, đó là:

Khi đặt tên doanh nghiệp không được đặt những tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trên phạm vi toàn quốc, trừ những doanh nghiệp đã giải thể hoặc đã có quyết định có hiệu lực của Tòa án tuyên bố doanh nghiệp bị phá sản.

 Không được sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp để làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của doanh nghiệp, trừ trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức đó.

Không sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Lương Văn Chuyền