Luật Nuôi con nuôi đã được Quốc hội khóa XII thông qua ngày 17/6/2010 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2011. Ngày 01/02/2012, Công ước La Hay số 33 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế có hiệu lực thi hành tại Việt Nam. Để triển khai thi hành Luật Nuôi con nuôi, ngày 30/8/2010, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 2321/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch triển khai Luật Nuôi con nuôi. Đối với việc thực hiện Công ước La Hay, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1233/QĐ-TTg ngày 7/9/2012 phê duyệt Đề án triển khai Công ước La Hay giai đoạn 2012 - 2015.

Nhận thức được tầm quan trọng của Luật và các văn bản hướng dẫn liên quan, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 30/11/2010 về việc triển khai thực hiện Luật Nuôi con nuôi; Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 12/9/2012 về việc triển khai đăng ký nuôi con nuôi thực tế trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 15/11/2013 thực hiện Đề án triển khai Công ước La Hay. Đồng thời chỉ đạo UBND các huyện xây dựng kế hoạch để triển khai thi hành Luật Nuôi con nuôi hiệu quả, thống nhất, đồng bộ. Qua 10 năm triển khai thi hành Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay số 33, công tác nuôi con nuôi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể, thể hiện ở một số mặt cơ bản sau:

  1. Đối với công tác nuôi con nuôi trong nước:

Từ 01/01/2011 đến 31/12/2020, trên địa bàn tỉnh đã thực hiện giải quyết 434 trường hợp đăng ký nuôi con nuôi trong nước. Việc giải quyết cho nhận nuôi con nuôi trong nước đã thực hiện đúng trình tự, thủ tục, thời hạn, lệ phí theo quy định của pháp luật. Bảo đảm trẻ em được nhận làm con nuôi, được nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trong môi trường gia đình đủ điều kiện để phát triển về mọi mặt, trong đó trẻ em có quyền được khai sinh, được thay đổi tên, thay đổi cha mẹ, được tôn trọng, bảo vệ tính mạng, sức khỏe, được hòa nhập trong môi trường gia đình mới.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong Đăng ký việc nuôi con nuôi, công tác lưu trữ hồ sơ Đăng ký nuôi con nuôi: 100% UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đều đã trang bị Phần mềm đăng ký và quản lý hộ tịch (trong đó có phân hệ đăng ký, quản lý nuôi con nuôi). Công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã dễ dàng truy cập, trích xuất dữ liệu, tra cứu thông tin; xác minh, xử lý về nhân thân và tình trạng công dân, giúp cho việc kiểm tra, thống kê số liệu một cách nhanh chóng, chính xác, đầy đủ, kịp thời theo yêu cầu quản lý, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân đến giải quyết các thủ tục. việc ghi chép, sử dụng, lưu trữ biểu mẫu, hồ sơ nuôi con nuôi trên địa bàn tỉnh được thực hiện đầy đủ theo đúng quy định.

  1. Đối với công tác đăng ký nuôi con nuôi nước ngoài

Trên địa bàn tỉnh có tổng số 03 cơ sở nuôi dưỡng, trong đó: 01 Cơ sở công lập (Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Lạng Sơn); 02 Trung tâm ngoài công lập (Trung tâm Hy vọng Lộc Bình; Trung tâm Hy vọng Lạng Sơn). UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tư pháp thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn cơ sở trợ giúp xã hội đánh giá và lập hồ sơ trẻ em có nhu cầu được nhận làm con nuôi và rà soát đánh giá năng lực của các cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh. Từ 01/01/2011 đến 31/12/2020, trên địa bàn tỉnh đã thực hiện giải quyết 114 trường hợp đăng ký nuôi con nuôi nước ngoài. Các trường hợp giải quyết cho trẻ em làm con nuôi nước ngoài trên địa bàn tỉnh đều thực hiện quy định của Luật Nuôi con nuôi và các văn bản hướng dẫn thi hành theo quy trình như: Sau khi nhận được công văn kèm theo danh sách trẻ em cần tìm gia đình thay thế của Trung tâm Bảo trợ xã hội (nay là cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Lạng Sơn) và được sự đồng ý của Sở Lao động- Thương binh và xã hội, Sở Tư pháp đã gửi các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh và gửi Bộ Tư pháp danh sách trẻ em cần tìm gia đình thay thế trên toàn quốc theo quy định. Sở Tư pháp, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh đã phối hợp chặt chẽ trong công tác thẩm định, xác minh hồ sơ, lý lịch trẻ em.

Công tác xác minh nguồn gốc của trẻ em bị bỏ rơi được cho làm con nuôi: UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định số 687/QĐ-UBND ngày 21/5/2014 ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Quyết định Số 2535/QĐ-UBND ngày  08/12/2020 ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (thay thế Quyết định số 687/QĐ-UBND). Tính từ năm 2011 đến hết năm 2020, Công an tỉnh đã thực hiện tiếp nhận, xác minh tổng số 114 hồ sơ trẻ em được cho làm con nuôi. Quá trình xác minh luôn đảm bảo khách quan, trung thực, chính xác, đảm bảo các yêu cầu về chính trị, nghiệp vụ, pháp luật và đúng thời gian theo quy định của Quy chế phối hợp liên ngành do UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành.

Việc tiếp nhận và sử dụng các khoản hỗ trợ khi giải quyết việc  nuôi con nuôi tại Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp được thực hiện công khai, minh bạch, sử dụng đúng mục đích; hàng năm có sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan có thẩm quyền.

  1. Về công tác kiểm tra, thanh tra giải quyết việc nuôi con nuôi: UBND tỉnh tiến hành 01 cuộc kiểm tra công tác đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Hàng năm, Sở Tư pháp đều có kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác hộ tịch tại cơ sở, trong đó có công tác nuôi con nuôi. Trong những năm qua không phát sinh khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực đăng ký nuôi con nuôi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
  2. Về công tác xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến việc nuôi con nuôi: Trong những năm qua tại tỉnh Lạng Sơn chưa phát sinh trường hợp nào bị xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến việc nuôi con nuôi. Qua 10 năm, việc thi hành Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay số 33 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã góp phần giúp nhiều trẻ em có được mái ấm gia đình, được chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục tốt. Việc nuôi con nuôi trên địa bàn tỉnh thể hiện tính nhân đạo sâu sắc, tình yêu thương, tinh thần, trách nhiệm và mối quan hệ tương thân, tương ái, giúp đỡ lẫn nhau giữa con người với con người, là biện pháp tích cực giúp đỡ trẻ em không nơi nương tựa có mái ấm gia đình, được chăm sóc và phát triển trong điều kiện tốt nhất, giảm được gánh nặng về tài chính, kinh tế cho tỉnh trong việc chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn./.

                                                                                              Chu Thị Hương

 

The website encountered an unexpected error. Please try again later.
Error: Call to undefined method stdClass::getPathname() in _system_rebuild_module_data() (line 1042 of core/modules/system/system.module).