Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Điểm mới về hình thức và nội dung bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

   Ngày 18 tháng 10 năm 2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 89/2021/NĐ-CP của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, với nhiều nội dung mới, tạo điều kiện tối đa cho công chức, viên chức được tham gia học tập, cũng như các quy định nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Một trong số đó là quy định và hình thức và nội dung bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức được sửa đổi như sau:

    Hình thức bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức:

   Tại Điều 15 Nghị định số 101/2017/NĐ-CP quy định về bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức bao gồm 04 hình thức:

   + Tập sự.

    + Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức.

    + Bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý.

   + Bồi dưỡng theo yêu cầu của vị trí việc làm; bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành bắt buộc hàng năm (thời gian thực hiện tối thiểu là 01 tuần/01 năm, một tuần được tính bằng 05 ngày học, một ngày học 08 tiết)

    Tuy nhiên, Nghị định 89/2021/NĐ-CP trên cơ sở các hình thức thức bồi dưỡng đã quy định, nay bỏ hình thức “tập sự” và thêm hình thức “bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ, chức danh cán bộ, công chức cấp xã” để phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ. Theo đó, các hình thức bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức bao gồm:

   + Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức.

   + Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý.

   + Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ, chức danh cán bộ, công chức cấp xã.

   + Bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm.

    Nội dung bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức:

    Theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 101/2017/NĐ-CP thì nội dung bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức bao gồm  có 05 nội dung:

    + Lý luận chính trị.

   + Kiến thức quốc phòng và an ninh.

    + Kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước.

    + Kiến thức quản lý chuyên ngành, chuyên môn, nghiệp vụ; đạo đc công vụ, đạo đức nghề nghiệp; kiến thức hội nhập quốc tế.

     + Tiếng dân tộc, tin học, ngoại ngữ.

    Đối với Nghị định số 89/2021/NĐ-CP của Chính Phủ tiếp tục quy định về nội dung bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức bao gồm:

     + Lý luận chính trị;

     + Kiến thức quốc phòng và an ninh;

     + Kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước;

     + Kiến thức, kỹ năng theo yêu cầu vị trí việc làm.

     Như vậy, Tiếng dân tộc, tin học, ngoại ngữ không còn là nội dung bồi dưỡng bắt buộc, mà căn cứ theo yêu cầu của vị trí việc làm, cán bộ, công chức, viên chức sẽ được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng phù hợp.

   Bên cạnh đó, Nghị định 89/2021/NĐ-CP cũng đã sửa đổi nội dung yêu cầu tham gia các chương trình bồi dưỡng. Cụ thể như sau:

   - Cán bộ, công chức, viên chức tham gia học các chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị, chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

   - Công chức phải hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch công chức trước khi bổ nhiệm ngạch.

   - Viên chức phải hoàn thành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành trước khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp.

   - Cán bộ, công chức, viên chức tham gia học các chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng theo yêu cầu vị trí việc làm theo quy định của cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức và theo nhu cầu bản thân, thời gian thực hiện tối thiểu 01 tuần (40 tiết)/năm, tối đa 04 tuần (160 tiết)/năm.

     Nghị định ngày có hiệu lực từ ngày 10 tháng 12 năm 2021.

           

Nguyễn Thu Huệ