Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
109/TGPL-HCTH 01-03-2023 V/v cung cấp mới danh sách xã, thôn được hưởng chính sách trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
30/KH-HĐPHLN 09-02-2023 Kế hoạch Phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2023
31/KH-HĐPHLN 09-02-2023 Kế hoạch kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện công tác phối hợp về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2023
63/KH-TGPL 02-02-2023 Kế hoạch triển khai công tác trợ giúp pháp lý năm 2023
433/TB-TGPL 22-09-2022 Thông báo Về việc giải thể các Chi nhánh Trợ giúp pháp lý thuộc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Lạng Sơn
120/KH-STP 06-09-2022 Kế hoạch Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022
399/KH-TGPL 26-08-2022 Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước
420/TGP-HCTH 26-08-2022 V/v cung cấp danh sách, số điện thoại người thực hiện TGPL trực tại Tòa án tháng 9/2022
116/KHPH-STP-TAND 15-08-2022 Kế hoạch phối hợp về người thực hiện trợ giúp pháp lý trực tại Tòa án nhân dân 02 cấp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
3117/STP -TGPL 22-06-2022 V/v báo cáo kết quả sơ kết thực hiện Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP- BCA-BQP – BTC -TANDTC -VKSNDTC
295/TGPL - HCTH 08-06-2022 Danh sách xã, thôn được hưởng trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
138/TGPL-HCTH 04-04-2022 V/v cung cấp danh sách, số điện thoại của Trợ giúp viên pháp lý, Luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý
56/KH-HĐPHLN 21-03-2022 Kế hoạch Kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện công tác phối hợp về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2022
55/KH- HĐPHLN 21-03-2022 Kế hoạch Phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2022
66/KH-TGPL 11-02-2022 Kế hoạch triển khai công tác trợ giúp pháp lý năm 2022
22/KH-STP 26-01-2022 Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Tổ chức Trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng chính sách (06/9/1997 -06/9/2022
20/KH-STP 24-01-2022 Kế hoạch triển khai công tác trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp năm 2022
334/TGPL-HCTH 01-11-2021 Về việc cung cấp danh sách người thực hiện Trợ giúp pháp lý (cập nhật tháng 11/2021)
3907/STP-TGPL 14-10-2021 V/v thực hiện Thông tư số 03/2021/TT-BTP ngày 25/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về trách nhiệm của Phòng Tư pháp các huyện, thành phố
287/TGPL-NV 24-09-2021 Về việc cung cấp danh sách xã, thôn đặc biệt khó khăn áp dụng trong phối hợp về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng
2534/HĐPHLN-TGPL 07-07-2021 Về việc hướng dẫn giải thích, thông báo, thông tin về trợ giúp pháp lý trong hoạt động phối hợp
202/TGPL-HCTH 23-06-2021 V.v cung cấp danh sách xã, thôn đặc biệt khó khăn áp dụng trong phối hợp về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng
177/TGPL-HCTH 01-06-2021 V/v cung cấp danh sách người thực hiện Trợ giúp pháp lý (cập nhật tháng 6/2021)
45/KH-HĐPHLN 15-03-2021 Kế hoạch kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện công tác phối hợp về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2021
44/KH-HĐPHLN 12-03-2021 Kế hoạch phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2021
19/KH-TGPL 20-01-2021 Kế hoạch triển khai công tác trợ giúp pháp lý năm 2021
10 /KH-STP 15-01-2021 kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2021
08/KH-STP 12-01-2021 Kế hoạch triển khai công tác trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp
259/TGPL-HCTH 15-09-2020 Công văn về việc cung cấp danh sách người thực hiện trợ giúp pháp lý
109/KH-TGPL 01-07-2020 Kế hoạch tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và kỹ năng sử dụng phần mềm quản lý tổ chức hoạt động trợ giúp pháp lý
158/TGPL-NV 28-05-2020 Cung cấp thông tin liên lạc của Trợ giúp viên pháp lý và Luật sư thực hiện TGPL
147/KH-TGPL 15-05-2020 Kế hoạch triển khai thực hiện Quy chế phối hợp về Trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng giữa Sở Tư pháp và Tòa án nhân dân tỉnh
147/KH-TGPL 15-05-2020 Kế hoạch triển khai thực hiện Quy chế phối hợp về Trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng giữa Sở Tư pháp và Tòa án nhân dân tỉnh
119/TB-TGPL 23-04-2020 Thông báo kết quả đánh giá hồ sơ lựa chọn Luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý
96/TB-TGPL 01-04-2020 Thông báo tiếp nhận hồ sơ yêu cầu TGPL qua đường bưu chính từ 01/4 đến 15/4
21/KH-HĐPHLN 07-02-2020 kế hoạch kiểm tra, đánh giá kết quả công tác phối hợp về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2020
44/KH-TGPL 03-02-2020 kế hoạch triển khai thực hiện Luật trợ giúp pháp lý và Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý năm 2020
42/KH-TGPL 03-02-2020 Kế hoạch triển khai, thực hiện phong trào thi đua năm 2020
36/KH-TGPL 22-01-2020 kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2020
35/KH-TGPL 22-01-2020 Kế hoạch thực hiện Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg ngày 08/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016-2020
14/KH-HĐPHLN 22-01-2020 Kế hoạch phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2020
33/KH-TGPL 21-01-2020 Kế hoạch triển khai công tác trợ giúp pháp lý năm 2020
08/TB-STP 17-01-2020 Thông báo về việc chuyển trụ sở làm việc Chi nhánh Trợ giúp pháp lý số 1
126/GM-HĐPHLN 15-01-2020 Giấy mời dự hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện quy định về phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Lạng Sơn năm 2020
27/GM-TGPL 15-01-2020 Giấy mời dự hội nghị triển khai công tác trợ giúp pháp lý năm 2020
1180/STP-TGPL 04-04-2019 Thông báo về việc chuyển địa điểm làm việc Chi nhánh TGPL số 2
14/QĐ/HĐPHLN 31-01-2019 Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Lạng Sơn
13/KH-HĐPHLN 28-01-2019 Kế hoạch kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện công tác phối hợp về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2019
12/KH-HĐPHLN 24-01-2019 Kế hoạch về hoạt động của Hội đồng phối hợp liên ngành vê trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2019
28/BC-HĐPHLN 22-01-2019 Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2018
16/BC-HĐPHLN 14-01-2019 Báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá thực hiện công tác phối hợp Trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2018
07/TB-STP 07-01-2019 Thông báo về việc chuyển địa điểm Chi nhánh Trợ giúp pháp lý số 2. Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước, Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn
05/TB-STP 03-01-2019 Thông báo về việc chuyển địa điểm Chi nhánh Trợ giúp pháp lý số 1. Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước, Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn
70/KH-HĐPHLN 18-12-2018 Kế hoạch triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC ngày 29/6/2018 về hướng dẫn thực hiện một số quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng
119 /TB-TGPL 01-10-2018 Thông báo việc lựa chọn luật sự thực hiện trợ giúp pháp lý năm 2018 (lần 2)
1403/QĐ-UBND 30-07-2018 Quyết định về việc tổ chức lại Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước trực thuộc Sở Tư pháp
2395/STP-TGPL 25-07-2018 Công bố danh sách người thực hiện trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
78/TB-TGPL 29-06-2018 Thông báo Kết quả đánh giá hồ sơ lựa chọn Luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý
1638/STP-TGPL 24-05-2018 Công văn về việc xem xét bố trí trụ sở làm việc Chi nhánh trợ giúp pháo lý
46/BC-STP 08-02-2018 Báo cáo kết quả thực hiện Chiến lược Trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2013-2017
94/QĐ-HĐPHLN 17-05-2017 Quyết định ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Lạng Sơn
60/TB-TGPL 08-05-2017 Thông báo về việc lựa chọn Luật sư
34/KH-UBND 21-02-2017 Kế hoạch triển khai Quyết định số 32/2016/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ về chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bảo dân tộc thiểu số
34/KH-UBND 21-02-2017 Kế hoạch triển khai Quyết định số 32/2016/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ về chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bảo dân tộc thiểu số
09/HĐPHLN 19-01-2017 Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp liên ngành trợ giúp pháp lý năm 2017