Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
105/KH-STP 11-10-2023 Kế hoạch của Sở Tư pháp thực hiện Quyết định số 345/QĐ-TTg ngày 05/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021 - 2030" trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
188/KH-UBND 18-09-2023 Kế hoạch thực hiện Quyết định số 345/QĐ-TTg ngày 05/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
285/BC-STP 11-09-2023 Báo cáo đánh giá 02 năm thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
431/BC-UBND 24-08-2023 Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
345/QĐ-TTg 05-04-2023 Quyết định số 345/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Đề án "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021 - 2030"
08/KH-STP 16-01-2023 Kế hoạch thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023
429/BC-STP 30-12-2022 Báo cáo Kết quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2022; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
8851/STP-XD&KTVBQPPL 16-12-2022 V/v truy cập, khai thác thông tin các hoạt động của Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025
1324/UBND-NC 03-11-2022 V/v góp ý dự thảo Đề án "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030"
905/UBND-THNC 04-08-2022 V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của HĐND tỉnh quy định mức chi phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
85/TB-STP 18-07-2022 Thông báo về việc ký kết Chương trình phối hợp thực hiện chuyên mục "Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp" trên sóng truyền hình của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lạng Sơn
3689/CTPH-STP-ĐPTTH 12-07-2022 Chương trình phối hợp Thực hiện chuyên mục "Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp" trên sóng truyền hình của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lạng Sơn
09/KH-STP 13-01-2022 Kế hoạch Thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2022
09/KH-STP 15-02-2021 Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021
81/QĐ-TTg 19-01-2021 QĐ của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025
03/BC-STP 04-01-2021 Báo cáo Kết quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2020; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2021
2809/QĐ-UBND 31-12-2020 QĐ của UBND tỉnh phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý dành cho doanh nghiệp nhỏ và và giai đoan 2021-2025
4502/STP-XD&KTVBQPPL 20-11-2020 Giấy mời dự Hội thảo đánh giá kết quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và đề xuất nhu cầu hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 (14 giờ ngày 30/11/2020)
3205/STP-XD&KTVBQPPL 04-09-2020 Công văn về việc tổng kết KH hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2016-2020 và xây dựng kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2015
985/UBND-THNC 13-08-2020 Công văn của UBND tỉnh đôn đốc tăng cường công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh
04-08-2020 Đề cương bài giảng giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Đầu tư năm 2020 (tài liệu hội nghị ngày 04/8/2020)
74/KH-STP 27-07-2020 Kế hoạch khảo sát đánh giá kết quả hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2016-2020 và đề xuất nhu cầu hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025
2704/GM-STP 24-07-2020 Giấy mời dự hội nghị hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp (Chuyên đề: Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp - sửa đổi)
69/KH-STP 08-07-2020 Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức pháp luật mới và kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp năm 2020 (Chuyên đề: Kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp và phổ biến các quy định của Luật Doanh nghiệp - sửa đổi, Luật Đầu tư - sửa đổi)
1971/GM_STP 08-06-2020 GM dự HN bồi dưỡng kiến thức pháp lý cho doanh nghiệp năm 2020
74/TB-STP 22-05-2020 Thông báo danh sách cán bộ đầu mối thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
25/2020/QĐ-UBND 06-05-2020 QĐ của UBND tỉnh về việc ban hành định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình thuộc dự án khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2025
609/HDLN-SKHĐT-STC-SCT-SNN&PTNT-SKHCN-CNNHNN 27-04-2020 Hướng dẫn liên ngành về trình tự, thủ tục, hồ sơ thực hiện chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2025 theo Nghị quyết số 08/2019/NQ-
16-04-2020 Cẩm nang pháp luật "Một số quy định về doanh nghiệp, thành lập doanh nghiệp, ưu đãi doanh nghiệp
1113/STP-HCTP&BTTP 31-03-2020 CV về việc chính thức sử dụng Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản và phần mềm quản lý thông tin đấu giá tài sản
1012/STP-XDKTVBQPPL 23-02-2020 Công văn về đề xuất chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2026
05/KH-STP 08-01-2020 KH hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2020
08/2019/NQ-HĐND 10-12-2019 Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2025
Đề cương giới thiệu Nghị định số 55/2019/NĐ-CP về công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
Quy định về việc xây dựng Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa