Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
91/TB-STP 14-08-2018 Thông báo nhu cầu tiếp nhận viên chức kế toán tại Phòng Công chứng số 1
13-07-2018 Danh sách tin bài Quý I năm 2018 gửi đăng Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp được chi trả nhuận bút
79/TB-STP 13-07-2018 Thông báo lịch tiếp công dân của Sở Tư pháp
78/TB-STP 11-07-2018 Thông báo Về việc lựa chọn, ký hợp đồng với Tổ chức hành nghề luật sư, Tổ chức tư vấn pháp luật thực hiện trợ giúp pháp lý
78/TB-TGPL 29-06-2018 Thông báo Kết quả đánh giá hồ sơ lựa chọn Luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý
1851/STP-VP 12-06-2018 Giấy mời Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2018
25/BC-HĐPH 21-05-2018 Kết quả kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước
88/QĐ-STP 07-05-2018 Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn
38/TB-STP 03-04-2018 Thông báo danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qu dịch vụ Bưu chính công ích
91/BC-UBND 02-04-2018 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017; nhiệm vụ, giải pháp năm 2018
38 /KH-STP 29-03-2018 Kế hoạch Thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân” năm 2018
31/TB-STP 15-03-2018 Thông báo triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tại Sở Tư pháp
04-01-2018 Danh sách tin bài quý IV năm 2018 gửi đăng trên Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp được thanh toán nhuận bút