Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
8131/STP-VP 17-11-2022 Công văn về việc hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022
7571/STP-VP 31-10-2022 Công văn đôn đốc báo cáo kết quả công tác tư pháp năm 2022 và nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2023
6876/STP-VP 07-10-2022 Công văn đôn đốc tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cải cách hành chính tỉnh Lạng Sơn năm 2022
129/KH-STP 30-09-2022 Kế hoạch Phát động, tổ chức thực hiện phong trào thi đua theo chuyên đề: "Đẩy mạnh việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong công chức, viên chức, NLĐ
1283/SNV-TCBC 27-09-2022 Về việc tham gia thi thử cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cải cách hành chính tỉnh Lạng Sơn năm 2022
1122/UBND-THNC 25-09-2022 Về việc tổ chức, quán triệt triển khai tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cải cách hành chính tỉnh Lạng Sơn năm 2022
1520/QĐ-UBND 20-09-2022 Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Về việc giải thể các Chi nhánh Trợ giúp pháp lý thuộc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước, trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn
114/KH-STP 09-08-2022 Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn
74/TB-BTP 05-08-2022 Thông báo kết luận của Bộ trưởng Lê Thành Long tại Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2022
183/QĐ-STP 29-06-2022 Quyết định ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với công chức, viên chức, người lao động Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn
279/BC-UBND 27-06-2022 Báo cáo sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022
173/QĐ-STP 14-06-2022 Quyết định ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý văn bản; công tác lưu trữ và theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Lãnh đạo Sở Tư pháp giao của Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn
172/QĐ-STP 13-06-2022 Quyết định ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn
168/QĐ-STP 07-06-2022 Quyết định ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng của Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn
167/QĐ-STP 07-06-2022 Quyết định ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công năm 2022 của Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn
2769/STP-VP 03-06-2022 Công văn hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp" năm 2022
162/QĐ-STP 02-06-2022 Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn
159/QĐ-STP 31-05-2022 Quyết định ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Sở Tư pháp
92/KH-STP 31-05-2022 Kế hoạch Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 05/01/2022 về thực hiện Quyết định số 2282/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình "Tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp
158/QĐ-STP 31-05-2022 Quyết định ban hành Nội quy tiếp công dân tại Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn
154/QĐ-STP 30-05-2022 Quyết định ban hành Quy chế tiếp công dân của Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn
155/QĐ-STP 30-05-2022 Quyết định ban hành Quy chế Văn hóa công sở, quy tắc ứng xử của Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn
91/KH-STP 27-05-2022 Kế hoạch triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
149/QĐ-STP 26-05-2022 Quyết định ban hành Nội quy cơ quan Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn
2545/STP-VP 25-05-2022 Công văn V/v đôn đốc báo cáo, thống kê công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022
86/KH-STP 20-05-2022 Kế hoạch khắc phục hạn chế, tồn tại trong triển khai nhiệm vụ CCHC năm 2021; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác CCHC năm 2022 của Sở Tư pháp
83/KH-STP 12-05-2022 Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội
81/KH-STP 09-05-2022 Kế hoạch Thực hiện công tác Cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025 của Sở Tư pháp
80/KH-STP 09-05-2022 Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2022 của Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn
78/KH-STP 06-05-2022 Kế hoạch kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở Sở Tư pháp năm 2022
75/KH-STP 27-04-2022 Kế hoạch Cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành (DDCI) thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp năm 2022
1874/STP-VP 22-04-2022 Công văn hướng dẫn khen thưởng trong Phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019-2025
69/QĐ-STP 12-04-2022 Quyết định công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
1482/STP-VP 08-04-2022 Công văn đôn đốc đề xuất thực hiện kiện toàn, sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tư pháp
68/KH-STP 08-04-2022 Kế hoạch phong trào thi đua theo chuyên đề "Ngành Tư pháp Lạng Sơn đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, vượt khó, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" năm 2022
63/KH-STP 31-03-2022 Kế hoạch học tập, nghiên cứu Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
119/QĐ-STP 29-03-2022 Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở Tư pháp
1096/STP-VP 23-03-2022 Công văn khảo sát tình hình thực hiện Thông tư số 03/2019/TT-BTP và triển khai áp dụng Phần mềm Thống kê ngành Tư pháp
57/KH-STP 21-03-2022 Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí năm 2022
53/KH-STP 21-03-2022 Kế hoạch thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2022
52/KH-STP 18-03-2022 Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2022 của Sở Tư pháp
47/KH-STP 15-03-2022 Kế hoạch Phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2022 của Sở Tư pháp
45/KH-STP 10-03-2022 Kế hoạch Thực hiện chương trình phát triển thanh niên tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2021-2025 của Sở Tư pháp
43/KH-STP 09-03-2022 Kế hoạch Thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của Sở Tư pháp năm 2022
41/KH-STP 07-03-2022 Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2022 của Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn
746/STP-VP 07-03-2022 Công văn đôn đốc rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung quy trình ISO sau khi đánh giá nội bộ năm 2021
40/KH-STP 03-03-2022 Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022 của Sở Tư pháp
36/KH-STP 28-02-2022 Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính của các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Tư pháp năm 2022
33/KH-STP 21-02-2022 Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính của Sở Tư pháp năm 2022
25/KH-STP 28-01-2022 Kế hoạch Duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 của Sở Tư pháp năm 2022
276/STP-VP 26-01-2022 Công văn V/v tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022
19/KH-STP 24-01-2022 Kế hoạch bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2022 của Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn
17/KH-STP 20-01-2022 Kế hoạch triển khai công tác tư pháp năm 2022 của Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn
211/STP-VP 20-01-2022 Công văn đôn đốc về việc đăng ký thi đua năm 2022
16/KH-STP 20-01-2022 Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng Ngành Tư pháp tỉnh Lạng Sơn năm 2022
14/KH-STP 18-01-2022 Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2022 Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn
13/KH-STP 18-01-2022 Kế hoạch phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2022 của Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn
11/KH-STP 14-01-2022 Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) năm 2022 của Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn
06/PĐ-STP 11-01-2022 Phát động phong trào thi đua ngành Tư pháp tỉnh Lạng Sơn năm 2022
75/STP-VP 10-01-2022 Công văn đôn đốc thống kê công tác tư pháp năm 2021 (thống kê năm chính thức)
03/KH-STP 07-01-2022 Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2022 của Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn
01/KH-STP 05-01-2022 Kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC, cải cách TTHC, triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông của Sở Tư pháp năm 2022
282/QĐ-STP 30-12-2021 Quyết định ban hành quy chế chi tiêu nội bộ của Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn
221/QĐ-STP 23-11-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 và bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc Sở Tư pháp
22-11-2021 Tài liệu Hội nghị trực tuyến triển khai Luật SĐBS một số Điều của Luật XLVPHC
72/KH-STP 09-07-2021 Kế hoạch Phát động đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 76 năm Ngày Truyền thống ngành Tư pháp và Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
68/KH-STP 12-04-2021 Quyết định ban hành tài liệu áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở Tư pháp năm 2021
13/KH-STP 18-01-2021 Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng Ngành Tư pháp tỉnh Lạng Sơn năm 2021
215/STP-VP 18-01-2021 Công văn đôn đốc thống kê công tác tư pháp năm 2020 (thống kê năm chính thức)
07/KH-STP 11-01-2021 Kế hoạch triển khai công tác cải cách hành chính năm 2021 tại Sở Tư pháp
03/KH-STP 08-01-2021 Kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC, cải cách TTHC, triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2021
04/KH-STP 08-01-2021 Kế hoạch triển khai thực hiện công tác tư pháp năm 2021 của Sở Tư pháp
02/PĐ-STP 06-01-2021 Phát động phong trào thi đua ngành Tư pháp tỉnh Lạng Sơn năm 2021
05/KH-UBND 05-01-2021 Kế hoạch triển khai công tác tư pháp năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
4283/STP-VP 10-11-2020 Công văn hướng dẫn công khai, niêm yết các quy định về TTHC lĩnh vựcTư pháp
4171/STP-VP 04-11-2020 Công văn đôn đốc báo cáo kết quả công tác tư pháp năm 2020 và nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2021
3911/STP-PBGDPL&TDTHPL 19-10-2020 Công văn về việc phát động tham gia Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến “Pháp luật với mọi người”
3157/STP-PBGDPL&TDTHPL 31-08-2020 Cồng văn V/v Tuyên truyền kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp và đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ công tác Tư pháp
2875/STP-PBGDPL&TDTHPL 07-08-2020 Công văn về việc tăng cường viết tin bài cho Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp
1823/STP-VP 01-06-2020 Công văn yêu cầu báo cáo, thống kê công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020
54/KH-STP 19-05-2020 Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua theo chuyên đề “Ngành Tư pháp tỉnh Lạng Sơn thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp (28/8/1945 - 28/8/2020) và Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V" năm 202
1498/STP-PBGDPL&TDTHPL 13-05-2020 Công văn yêu cầu báo cáo 6 tháng đầu năm công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020
1118/STP-HCTP&BTTP 01-04-2020 V/v thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19
975 /STP-PBGDPL&TDTHPL 20-03-2020 Công văn về việc đôn đốc tăng cường viết tin bài cho Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp
848/STP-VP 10-03-2020 Công văn yêu cầu thực hiện chế độ báo cáo, thống kê công tác tư pháp năm 2020
271/STP-VP 05-02-2020 Công văn tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống bệnh dịch viêm đường hô hấp cấp do virut Corona
17/KH-STP 04-02-2020 Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính của Sở Tư pháp năm 2020
15/KH-STP 22-01-2020 Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2020 của Sở Tư pháp
120/QĐ-UBND 17-01-2020 Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của Sở Tư pháp năm 2020
10/KH-STP 16-01-2020 Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng Ngành Tư pháp tỉnh Lạng Sơn năm 2020
160/STP-VP 16-01-2020 Công văn v/v tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ trước, trong và sau Tết nguyên đán Canh Tý 2020
11/KH-STP 16-01-2020 Kế hoạch thực hiện Chương trình làm việc của UBND tỉnh năm 2020
148/STP-VP 15-01-2020 Công văn yêu cầu các phòng, đơn vị đăng ký thi đua năm 2020
109/STP-VP 13-01-2020 Công văn yêu cầu thống kê công tác tư pháp năm 2019 (thống kê năm chính thức)
08/KH-STP 09-01-2020 Kế hoạch Cải cách hành chính của Sở Tư pháp năm 2020
04/KH-STP 07-01-2020 Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông của Sở Tư pháp năm 2020
03/KH-STP 06-01-2020 Kế hoạch triển khai công tác tư pháp năm 2020 của Sở Tư pháp
02/KH-STP 06-01-2020 Kế hoạch thực hiện "ngày pháp luật" năm 2020 của Sở Tư pháp
01/KH-UBND 03-01-2020 Kế hoạch Triển khai công tác tư pháp năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
34/PĐ-STP 03-01-2020 Phát động phong trào thi đua ngành Tư pháp tỉnh Lạng Sơn năm 2020