Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1803/STP-XDKTVBQPPL 02-11-2023 Công văn hướng dẫn một số nội dung về tổ chức việc rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019-2023
176/QĐ-STP 25-10-2023 Quyết định thành lập tổ rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh, kỳ 2019-2023
1744/GM-STP 25-10-2023 Giấy mời tập huấn chuyên sâu nghiệp vụ hệ thống hóa VBQPPL của HĐND, UBND tỉnh kỳ 2019-2023
108/KH-STP 19-10-2023 Kế hoạch tập huấn chuyên sâu nghiệp vụ hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh kỳ 2019-2023
1681/STP-XDKTVB 16-10-2023 Công văn về việc thực hiện rà soát, hệ thống hóa VBQPPL của HĐND, UBND tỉnh, kỳ hệ thống hóa 2019-2023
1024/UBND-NC 02-08-2023 Công văn triển khai Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của HĐND tỉnh quy định nội dung chi và mức chi kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
112/QĐ-STP 24-07-2023 Quyết định kiện toàn đội ngũ cộng tác viên kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
06/2023/NQ-HĐND 14-07-2023 Nghị quyết quy định nội dung chi và mức chi kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
1014/STP-XD&KTVBQPPL 06-07-2023 Công văn hướng dẫn triển khai nhiệm vụ hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019-2023 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
112/KH-UBND 10-05-2023 Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019-2023 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
138/UBND-NC 13-02-2023 V/v thông báo nội dung giao UBND cấp xã quy định chi tiết tại Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở
118/QĐ-UBND 31-01-2023 Quyết định về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn
12/KH-STP 19-01-2023 Kế hoạch công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2023
35/UBND-NC 11-01-2023 V/v rà soát vướng mắc các văn bản thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ
28/UBND-THNC 09-01-2023 V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 23/2022/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của HĐND tỉnh
1747/BTP-VĐCXDPL 01-06-2022 V/v giới thiệu Chỉ số cải thiện chất lượng các quy định của pháp luật
127/QĐ-STP 08-04-2022 Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh (2022)
21/KH-STP 24-01-2022 Kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 của Sở Tư pháp
183/QĐ-UBND 24-01-2022 Quyết định Về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần của Hội đồng nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn
11/KH-UBND 17-01-2022 Kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2022
224/BC-UBND 31-05-2021 Báo cáo Kết quả rà soát, đề xuất định hướng, lĩnh vực cần ưu tiên hoàn thiện hệ thống pháp luật tỉnh Lạng Sơn
225/BC-UBND 31-05-2021 Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chỉ số cải thiện chất lượng các quy định pháp luật 6 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
2042/STP-XD&KTrVBQPPL 28-05-2021 Đề nghị báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 113/2014/NĐ-CP về hợp tác quốc tế về pháp luật
65/KH-STP 25-05-2021 Kế hoạch rà soát Nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành từ năm 2000 đến hết ngày 30/5/2021
1802/STP-XDKTVBQPPL 07-05-2021 Công văn đề nghị báo cáo cải thiện chỉ số chất lượng pháp luật
1341/STP-XDKTVB 08-04-2021 Công văn hướng dẫn khen thưởng tổng kết 10 năm thực hiện NĐ số 55/2011 về công tác pháp chế
874/STP-XDKTVBQPPL 15-03-2021 Công văn về việc đề xuất định hướng hoàn thiện hệ thống pháp luật
52/BC-UBND 09-02-2021 Báo cáo của UBND tỉnh về công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2020
35/KH-UBND 01-02-2021 Kế hoạch của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 11/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
396/QĐ-UBND 26-01-2021 QĐ về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn
14/KH-STP 20-01-2021 Kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 của Sở Tư pháp
16/KH-UBND 15-01-2021 Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2021
99 /STP-XD&KTVBQPPL 11-01-2021 V/v định kỳ công bố danh mục VBQPPL hết hiệu lực
4889/VP-THNC 30-11-2020 CV của UBND tỉnh về việc xử lý kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018
29-10-2020 Đề cương giới thiệu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
3975/GM-STP 20-10-2020 Giấy mời dự hội nghị triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (8 giờ ngày 27/10/2020)
3674/STP-XD&KTVBQPPL 06-10-2020 Công văn đôn đốc công tác xây dựng, ban hành kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật
158/KH-UBND 15-09-2020 Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành VBQPPL
122/TB-STP 26-08-2020 Thông báo kiểm tra công tác pháp chế năm 2020
2478/STP-XD&KTVBQPPL 10-07-2020 Công văn hướng dẫn áp dụng văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương khi thay đổi địa giới hành chính
2169/GM-STP 19-06-2020 GM dự Hội nghị tập huấn chuyên sâu công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2020
1154/STP-XD&KTVBQPPL 06-04-2020 CV đề nghị phối hợp cung cấp thông tin, phản ánh về vướng mắc, hạn chế của hệ thống pháp luật
157/QĐ-UBND 27-01-2020 QĐ công bố danh mục VBQPPL của HĐND, UBND tỉnh hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần năm 2019
162/STP-XDKTVBQPPL 17-01-2020 Công văn đôn đốc cấp huyện định kỳ công bố danh mục VBQPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực
06/KH-STP 09-01-2020 Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm 2020
05/KH-STP 08-01-2020 KH thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2020
82/KH-STP 30-12-2019 Kế hoạch công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 của Sở Tư pháp
186/KH-UBND 21-12-2019 Kế hoạch công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2020
4057/STP-XD&KTVBQPPL 31-10-2019 Công văn về việc thực hiện công tác pháp chế, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
3713/GM-STP 11-10-2019 Giấy mời tập huấn nghiệp vụ xây dựng, ban hành, rà soát, kiểm tra VBQPPL (ngày 30/10/2019)
3712/STP-XDKTVBQPPL 11-10-2019 Công văn đôn đốc xử lý kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018
479/VĐCXDPL-CSPL 20-09-2019 Công văn của Vụ các vấn đề chung về XDPL - Bộ Tư pháp hướng dẫn về lập danh mục quy định chi tiết
3311/GM-STP 16-09-2019 Giấy mời tham dự Hội nghị bồi dưỡng tăng cường năng lực cho các cơ quan, tổ chức và người thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2019
3311/GM-STP 16-09-2019 Giấy mời tham dự Hội nghị bồi dưỡng tăng cường năng lực cho các cơ quan, tổ chức và người thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2019
3069/GM-STP 28-08-2019 Giấy mời tham dự Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật mới và kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
592/UBND-NC 26-06-2019 Công văn của UBND tỉnh đôn đốc xử lý kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật
2127/STP-XD&KTVBQPPL 13-06-2019 CV đề nghị báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW của Ban Bí thư về hợp tác với nước ngoài về pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp
2093/STP-XD&KTVBQPPL 12-06-2019 CV yêu cầu báo cáo tổng kết thực hiện NQ số 48 về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật
2071/GM-STP 11-06-2019 GM tập huấn công tác VBQPPL
1009/GM-STP 29-03-2019 Giấy mời hội thảo “Đánh giá kết quả thực hiện hệ thống hóa VBQPPL kỳ 2014-2018 và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới”
106/BC-UBND 18-03-2019 Báo cáo Kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018
735/STP-XD&KTVBQPPL 01-03-2019 CV chỉ đạo kiện toàn CTV KT, rà soát VBQPPL và công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa VBQPPL
74 /KH-STP 28-12-2018 Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá VBQPPL của Sở Tư pháp năm 2019
175 /KH-UBND 26-12-2018 Kế hoạch Thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2019
32/KH-UBND 23-02-2018 kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản QPPL kỳ 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
21/KH-UBND 08-02-2018 Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
21/KH-STP 08-02-2018 kế hoạch triển khai công tác Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn của Sở Tư pháp
06/KH-UBND 17-01-2018 Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2018
204/KH-UBND 20-12-2017 kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn