Skip to main content
Tin tức sự kiện

Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người

          Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) về phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người, nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh; góp phần ngăn chặn kịp thời, có hiệu quả các loại tội phạm nói chung cũng như tội phạm mua bán nguời nói riêng; phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, tổ chức đoàn thể, xã hội và toàn dân đối với công tác phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Ngay từ đầu năm,

Tin tức sự kiện

Bộ Tư pháp ban hành Thông tư mới quy định về mã số, tiêu chuẩn và xếp lương đối với chức danh nghề nghiệp trợ giúp viên pháp lý

      Ngày 05/09/2022, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành số 05/2022/TT-BTP quy định về mã số, tiêu chuẩn và xếp lương đối với chức danh nghề nghiệp viên chức trợ giúp viên pháp lý. Thông tư gồm 4 Chương, 12 Điều. Thông tư bao gồm một số nội dung cơ bản như sau:

Tin tức sự kiện

Điều kiện công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày 02/8/2022, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.

Tin tức sự kiện

Quy định mới về chế độ trợ cấp đối với người có công với cách mạng

Ngày 21/7/2022, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 44/2022/TT-BTC quy định quản lý và sử dụng kinh phí chi thường xuyên thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý.

Tin tức sự kiện

Đoàn công tác liên ngành kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Thực hiện Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 25/01/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022; Quyết định số 1016/QĐ-UBND ngày 16/6/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành tình hình thi hành pháp luật về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân, người lao động, người sử dụng lao động, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.