Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Giới thiệu chung

Submitted by Ban biên tập Sở Tư Pháp on 19 January 2018

Chức năng nhiệm vụ của Sở Tư pháp

Căn cứ theo Quyết định số 40/QĐ-STP ngày 27/02/2018 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng, Thanh tra, các Phòng chuyên môn nghiệp vụ của Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn

Điều 1. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng, Thanh tra, các Phòng chuyên môn nghiệp vụ của Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn như sau:

         1. Văn phòng Sở

         a) Chức năng: Tham mưu thực hiện các chức năng: Tổng hợp; tổ chức cán bộ; đào tạo bồi dưỡng; thi đua khen thưởng; kỷ luật; cải cách hành chính; tài chính - kế toán; văn thư, lưu trữ; quản trị mạng; bảo vệ chính trị nội bộ; bảo vệ bí mật nhà nước; cải cách tư pháp; bình đẳng giới; vì sự tiến bộ của phụ nữ thuộc phạm vi quản lý của Sở.

         b) Nhiệm vụ, quyền hạn: Tham mưu thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

- Chủ trì hoặc phối hợp với các phòng, đơn vị trực thuộc Sở xây dựng Chỉ thị, Nghị quyết, văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án dài hạn, 05 năm và hàng năm về lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền ban hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Sở Tư pháp;

- Tổng hợp, xây dựng báo cáo, thống kê công tác tư pháp định kỳ, đột xuất theo quy định của Bộ Tư pháp, UBND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền;

- Thực hiện công tác tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức, người lao động của Sở; công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo của Sở;

- Tham mưu thực hiện công tác thi đua, khen thưởng; kỷ luật; các chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động của Sở (chế độ tiền lương; nghỉ phép; thai sản; hưu trí…);

- Tham mưu thực hiện công tác cải cách hành chính của Sở;

- Thực hiện công tác cải cách tư pháp; bảo vệ bí mật nhà nước; bảo vệ chính trị nội bộ; công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ; xây dựng cơ quan an toàn về an ninh trật tự;

- Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ của Sở; cung cấp tài liệu phục vụ hoạt động của Sở, các tài liệu, biểu mẫu hộ tịch cho tư­ pháp cấp huyện, cấp xã theo quy định;

- Quản lý tài sản của Sở; thực hiện công tác tài chính, kế toán của cơ quan theo qui định của pháp luật;

- Thực hiện công tác quản trị mạng;  

- Tham mưu thực hiện việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định;

- Chủ trì, phối hợp thực hiện nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ thông tin trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở;

- Thực hiện hợp tác quốc tế về pháp luật và công tác tư pháp theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

         2. Thanh tra Sở

         a) Chức năng: Tham mưu thực hiện chức năng thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

         b) Nhiệm vụ, quyền hạn: Tham mưu thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

          - Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quy định của Luật Thanh tra năm 2010; Nghị định số 54/2014/NĐ-CP ngày 29/5/2014 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Tư pháp và các văn bản pháp luật có liên quan;

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện phòng, chống tham nhũng, lãng phí thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật.

         - Thực hiện các nhiệm vụ về công tác tiếp công dân của Sở.

- Về quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC):

+ Giúp UBND tỉnh theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo công tác thi hành pháp luật XLVPHC tại địa phương; đề xuất việc nghiên cứu, xử lý các quy định XLVPHC không khả thi, không phù hợp với thực tiễn hoặc chồng chéo, mâu thuẫn với nhau theo quy định của pháp luật;

+ Phổ biến, tập huấn nghiệp vụ áp dụng pháp luật về XLVPHC thuộc phạm vi quản lý của địa phương;

+ Thực hiện thống kê về XLVPHC trong phạm vi quản lý của địa phương; xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu về XLVPHC và tích hợp vào cơ sở dữ liệu quốc gia về XLVPHC tại Bộ Tư pháp.

- Tham gia ý kiến hồ sơ xử lý vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh do Chủ tịch UBND tỉnh giao.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

         3. Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

         a) Chức năng: Tham mưu quản lý công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL), công tác pháp chế, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

         b) Nhiệm vụ, quyền hạn: Tham mưu thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

- Về xây dựng VBQPPL:

+ Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt, điều chỉnh chương trình xây dựng VBQPPL của UBND tỉnh; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh lập dự thảo Dự kiến chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh để UBND tỉnh trình HĐND theo quy định của pháp luật;

+ Tham gia xây dựng dự thảo các VBQPPL thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh do cơ quan chuyên môn khác của UBND tỉnh chủ trì soạn thảo; 

+ Thẩm định dự thảo các VBQPPL thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND và UBND tỉnh theo quy định của pháp luật;

+ Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về các dự án, dự thảo VBQPPL theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh và Bộ Tư pháp.

- Về kiểm tra, xử lý VBQPPL:

+ Giúp UBND tỉnh tự kiểm tra VBQPPL do UBND tỉnh ban hành;

+ Kiểm tra VBQPPL của HĐND và UBND cấp huyện; hướng dẫn cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện tự kiểm tra VBQPPL và kiểm tra VBQPPL của HĐND và UBND cấp xã theo quy định của pháp luật;

+ Tham mưu với Chủ tịch UBND tỉnh xử lý văn bản trái pháp luật đã được phát hiện; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các biện pháp xử lý văn bản trái pháp luật theo quy định của pháp luật.

- Về rà soát, hệ thống hóa VBQPPL: Tổ chức thực hiện việc rà soát, hệ thống hoá VBQPPL của HĐND và UBND tỉnh theo quy định của pháp luật; đôn đốc, hướng dẫn, tổng hợp kết quả rà soát, hệ thống hóa chung của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và của UBND cấp huyện.

- Về công tác pháp chế:

         + Xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành chương trình, kế hoạch công tác pháp chế hàng năm ở địa phương và tổ chức thực hiện sau khi chương trình, kế hoạch được ban hành;

         + Quản lý, kiểm tra công tác pháp chế đối với công chức pháp chế chuyên trách và Phòng Pháp chế trong cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;

         + Giúp UBND tỉnh chủ trì hoặc phối hợp với các bộ, ngành trong việc hướng dẫn, tổ chức bồi dưỡng kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ về công tác pháp chế đối với công chức pháp chế chuyên trách và Phòng Pháp chế trong cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;

         + Quản lý, kiểm tra, hướng dẫn, tổ chức bồi dưỡng kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ về công tác pháp chế đối với tổ chức pháp chế của các doanh nghiệp nhà nước tại địa phương;

         + Tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh trong việc xây dựng, củng cố tổ chức pháp chế, thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác pháp chế tại địa phương.

- Về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp: Tổ chức thực hiện hoặc phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

  4. Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật và Theo dõi thi hành pháp luật

  a) Chức năng: Tham mưu quản lý công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), hòa giải ở cơ sở, xây dựng hương ước, quy ước, xây dựng xã, phường, thị trấn tiếp cận pháp luật; theo dõi thi hành pháp luật.

  b) Nhiệm vụ, quyền hạn: Tham mưu thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

- Về và hòa giải ở cơ sở:

+ Xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành chương trình, kế hoạch PBGDPL và tổ chức thực hiện sau khi chương trình, kế hoạch được ban hành;

+ Theo dõi, hướng dẫn công tác PBGDPL tại địa phương; đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh, các cơ quan, tổ chức có liên quan và UBND cấp huyện trong việc tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn;

+ Thực hiện nhiệm vụ của cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh;

         + Xây dựng, quản lý đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật; tham gia với các cơ quan có liên quan thực hiện chuẩn hóa đội ngũ giáo viên dạy môn giáo dục công dân, giáo viên, giảng viên dạy pháp luật theo quy định của pháp luật;

+ Hướng dẫn việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật ở cấp xã và ở các cơ quan, đơn vị theo quy định của pháp luật;

+ Hướng dẫn về tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở theo quy định của pháp luật; hướng dẫn nghiệp vụ và kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên theo Quy chế phối hợp giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam và hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

- Về xây dựng hương ước, quy ước: Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và các Sở có liên quan giúp UBND tỉnh hướng dẫn việc xây dựng hương ước, quy ước của thôn, khối phố phù hợp với quy định của pháp luật.

- Giúp UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ về xây dựng xã, phường, thị trấn tiếp cận pháp luật theo quy định.

         - Tham mưu thực hiện các nhiệm vụ về công tác hòa giải thương mại theo quy định của pháp luật.

         - Về theo dõi thi hành pháp luật:

+ Xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn;

+ Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện trong việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại địa phương; đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

+ Tổng hợp, xây dựng báo cáo tình hình thi hành pháp luật ở địa phương và kiến nghị các biện pháp giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thi hành pháp luật với UBND tỉnh và Bộ Tư pháp;

+ Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong các lĩnh vực tư pháp thuộc phạm vi quản lý nhà nước của UBND tỉnh.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

  5. Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp

  a) Chức năng: Tham mưu quản lý công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, bồi thường nhà nước, đăng ký biện pháp bảo đảm, lý lịch tư pháp; luật sư, tư vấn pháp luật, công chứng, giám định tư pháp, đấu giá tài sản, trọng tài thương mại, trợ giúp pháp lý, thi hành án dân sự và các lĩnh vực tư pháp khác trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  b) Nhiệm vụ, quyền hạn: Tham mưu thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

- Về hộ tịch, quốc tịch, chứng thực và nuôi con nuôi:

+ Chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, quốc tịch tại địa phương; hướng dẫn nghiệp vụ cho cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện và công chức Tư pháp - Hộ tịch thuộc UBND cấp xã về việc cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;

+ Xây dựng hệ thống tổ chức đăng ký và quản lý hộ tịch; quản lý, cập nhật, khai thác Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử theo quy định; thực hiện nhiệm vụ đăng ký hộ tịch theo quy định của pháp luật;

+ Giải quyết các việc về nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của UBND tỉnh;

+ Thẩm định hồ sơ, trình UBND tỉnh giải quyết các việc về nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh theo quy định của pháp luật; đề nghị Ủy ban dân nhân tỉnh quyết định thu hồi, hủy bỏ những giấy tờ hộ tịch do UBND cấp huyện cấp trái với quy định của pháp luật (trừ trường hợp kết hôn trái pháp luật);

+ Thực hiện các nhiệm vụ để giải quyết hồ sơ xin nhập, xin thôi, xin trở lại quốc tịch Việt Nam; xác nhận có quốc tịch Việt Nam; xin cấp giấy xác nhận là người có quốc tịch Việt Nam; thông báo có quốc tịch Việt Nam; quản lý và lưu trữ hồ sơ về quốc tịch theo quy định của pháp luật.

- Về bồi thường nhà nước:

+ Hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước cho công chức thực hiện công tác bồi thường nhà nước của cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện;

+ Đề xuất, trình UBND tỉnh xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường nhà nước trong trường hợp người bị thiệt hại yêu cầu hoặc chưa có sự thống nhất về việc xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường nhà nước theo quy định của pháp luật; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết bồi thường, chi trả tiền bồi thường và thực hiện trách nhiệm hoàn trả theo quy định của pháp luật;

+ Cung cấp thông tin, hướng dẫn thủ tục hỗ trợ người bị thiệt hại thực hiện quyền yêu cầu bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính.

- Về đăng ký  biện pháp bảo đảm:

+ Thực hiện kiểm tra định kỳ các Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tại địa phương theo quy định của pháp luật;

+ Định kỳ báo cáo Bộ Tư pháp về việc đăng ký biện pháp bảo đảm đối với quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại địa phương.

- Về lý lịch tư pháp (LLTP):

+ Xây dựng, quản lý, khai thác, bảo vệ và sử dụng cơ sở dữ liệu LLTP tại địa phương theo quy định của pháp luật;

+ Tiếp nhận, xử lý thông tin LLTP do Tòa án, cơ quan Thi hành án dân sự, các cơ quan, tổ chức có liên quan và Trung tâm LLTP quốc gia cung cấp; cung cấp LLTP, thông tin bổ sung cho Trung tâm LLTP quốc gia; cung cấp thông tin LLTP cho Sở Tư pháp khác;

+ Lập LLTP, cập nhật thông tin LLTP bổ sung theo quy định;

+ Cấp Phiếu LLTP theo thẩm quyền.

- Về luật sư và tư vấn pháp luật:

+ Tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh thực hiện các biện pháp hỗ trợ phát triển tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức và hoạt động tư vấn pháp luật tại địa phương;

+ Thẩm định hồ sơ, trình UBND tỉnh quyết định cho phép thành lập, phê chuẩn kết quả Đại hội của Đoàn luật sư, giải thể Đoàn luật sư; chủ trì, phối hp với Sở Nội vụ thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, phương án xây dựng Ban Chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật nhiệm kỳ mới;

+ Cấp, thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam, tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam, Trung tâm tư vấn pháp luật; cấp, thu hồi Thẻ tư vấn viên pháp luật;

+ Cung cấp thông tin về việc đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam, tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài cho cơ quan nhà nước, tổ chức và cá nhân có yêu cầu theo quy định của pháp luật; đề nghị Đoàn luật sư cung cấp thông tin về tổ chức và hoạt động của luật sư, yêu cầu tổ chức hành nghề luật sư báo cáo về tình hình tổ chức và hoạt động khi cần thiết;

+ Lập danh sách, theo dõi người đăng ký hành nghề tại Đoàn luật sư tại địa phương.

- Về công chứng:

+ Tổ chức thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại địa phương;

+ Đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm, miễn nhiệm Công chứng viên; quyết định tạm đình chỉ hành nghề công chứng đối với công chứng viên;

+ Trình UBND tỉnh quyết định thành lập, chuyển đổi, giải thể Phòng Công chứng và cho phép thành lập, thay đổi, hợp nhất, sáp nhập, chuyển nhượng và thu hồi quyết định thành lập Văn phòng công chứng theo quy định;

+ Cấp, thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng; ghi nhận thay đổi danh sách công chứng viên là thành viên hợp danh của Văn phòng công chứng; xem xét, thông báo bằng văn bản cho Văn phòng công chứng về việc đăng ký danh sách công chứng viên làm việc theo chế độ hợp đồng;

+ Xây dựng, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về công chứng theo quy định.

- Về giám định tư pháp:

+ Trình UBND tỉnh quyết định cho phép thành lập Văn phòng giám định tư pháp; chuyển đổi loại hình hoạt động, thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của Văn phòng giám định tư pháp;

+ Cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Văn phòng giám định tư pháp; phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp ở địa phương;

+ Đánh giá về tổ chức, chất lượng hoạt động giám định tư pháp ở địa phương; đề xuất các giải pháp bảo đảm số lượng, chất lượng của đội ngũ người giám định tư pháp theo yêu cầu của hoạt động tố tụng tại địa phương;

+ Chủ trì, phối hợp với cơ quan chuyên môn giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp theo quy định của pháp luật.

- Về đấu giá tài sản:

+ Tổ chức thực hiện Quy hoạch phát triển các tổ chức bán đấu giá ở địa phương sau khi được UBND tỉnh phê duyệt; tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh thực hiện các biện pháp hỗ trợ phát triển tổ chức và đội ngũ người bán đấu giá ở địa phương;

+ Hướng dẫn nghiệp vụ bán đấu giá tài sản cho các tổ chức bán đấu giá tài sản trên địa bàn.

- Giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về công tác trọng tài thương mại theo quy định của pháp luật.

- Về trợ giúp pháp lý:

+ Quản lý, hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Trung tâm và Chi nhánh của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước; hoạt động tham gia trợ giúp pháp lý của các Văn phòng luật sư, Công ty luật, Trung tâm tư vấn pháp luật theo quy định của pháp luật;

+ Thực hiện nhiệm vụ của cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng cấp tỉnh;

+ Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm Trợ giúp viên pháp lý; quyết định công nhận, cấp và thu hồi thẻ Cộng tác viên trợ giúp pháp lý; cấp, thay đổi, thu hồi Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý của Văn phòng luật sư, Công ty luật và Trung tâm tư vấn pháp luật.

- Giúp UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn về thi hành án dân sự, hành chính theo quy định của pháp luật và Quy chế phối hợp công tác giữa cơ quan tư pháp và cơ quan thi hành án dân sự địa phương do Bộ Tư pháp ban hành.

- Giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh tài sản và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản tại địa phương theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 136/QĐ-STP ngày 01/9/2015 của Giám đốc Sở về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng, Thanh tra, các Phòng chuyên môn nghiệp vụ của Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 208/QĐ-STP ngày 24/10/2017 của Giám đốc Sở sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 136/QĐ-STP.

         Điều 3. Chánh văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng các phòng thuộc Sở, Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.