Skip to main content
Tin tức sự kiện

Tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí

   Trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, tài sản nhà nước được giao cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng. Quá trình quản lí, sử dụng tài sản của nhà nước phải đảm bảo việc sử dụng đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mức, đảm bảo hiệu quả và tiết kiệm.

Tin tức sự kiện

Sửa đổi, bổ sung quy định nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức

 

   Ngày 4/9, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 104/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 53/2015/NĐ-CP ngày 29/5/2015 của Chính phủ quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức. Nghị định 104/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 04/9/2020.

 

Tin tức sự kiện

Sửa đổi quy định về lệ phí môn bài

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 65/2020/TT-BTC ngày 09/7/2020 sửa đổi,bổ sung một số điều của Thông tư số 302/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí môn bài. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/8/2020.

 

Tin tức sự kiện

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới

   Thực hiện Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 22/01/2020 của  UBND  tỉnh Lạng Sơn Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020; Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 04/5/2017 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới hải đảo giai đoạn 2017-2021".

Tin tức sự kiện

Tuổi nghỉ hưu của người lao động từ năm 2021 sẽ tăng theo quy định mới tại Bộ luật Lao động 2019

   Theo đó, từ 01/01/2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ, cụ thể:

Tin tức sự kiện

Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức nội dung và quy trình tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông

   Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 65/2020/TT-BCA quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức nội dung và quy trình tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông (Thông tư 65/2020/TT-BCA), có hiệu lực từ ngày 5/8/2020.

Tin tức sự kiện

Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn công tác đấu giá tài sản năm 2020

   Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 03/01/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn về triển khai công tác tư pháp năm 2020; Kế hoạch số 64/KH-STP ngày 18/6/2020 của Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn công tác đấu giá tài sản năm 2020, ngày 26/8/2020, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn công tác đấu giá tài sản cho hơn 70 đại biểu là công chức, viên chức làm công tác đấu giá

Subscribe to Tin tức sự kiện