Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
4069/GM-HĐPH 27-10-2020 Giấy mời dự Tọa đàm hưởng ứng Ngày pháp luật
176/KH-UBND 27-10-2020 Kế hoạch Thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20 tháng 6 năm 2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09 tháng 12 năm 2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý t
169/KH-UBND 14-10-2020 Kế hoạch tổ chức hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam năm 2020
43/KH-HĐPH 09-09-2020 Kế hoạch kiểm tra công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020
1908-CV/TU 19-08-2020 Công văn V/v thực hiện Kết luận số 80-KL/TW, ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảngvề tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành p
1008/UBND-THNC 17-08-2020 Công văn về việc phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua và triển khai một số nhiệm vụ công tác PBGDPL
25/BC-HĐPH 30-06-2020 Sơ kết 06 tháng đầu năm công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020
46-BC/BCSĐ 11-03-2020 Báo cáo Tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 20/11/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục tăng cường công tác PBGDPL, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và nhân dân từ nay đến năm 2020
37/KH-STP 06-03-2020 Kế hoạch xây dựng Trang thông tin điện tử phổ biến giáo dục pháp luật
62/BC-UBND 25-02-2020 Bảng tổng hợp kết quả xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019
193/CV-HĐPH 20-01-2020 Văn bản về việc tăng cường phổ biến pháp luật dịp tết Canh Tý năm 2020
21/TB-UBND 13-01-2020 Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng PHPBGDPL tỉnh tại cuộc họp Hội đồng PHPBGDPL tỉnh
81/KH-STP 30-12-2019 Kế hoạch triển khai công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020
3579 /STP-PBGDPL&TDTHPL 02-10-2019 Công văn về việc triển khai Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” năm 2019 và năm 2020
3504 /STP-PBGDPL&TDTHPL 26-09-2019 Công văn đôn đốc thực hiện công tác Phổ biến giáo dục pháp luật, hoà giải cơ sở, xây dựng xã đạt CTCPL năm 2019
2900/CV-BTC 15-08-2019 Công văn về việc đôn đốc triển khai Cuộc thi "Báo cáo viên pháp luật giỏi"
2932/BTP-PBGDPL 05-08-2019 Công văn về việc khai thác Bộ tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
714/UBND-NC 22-07-2019 Công văn về việc triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” năm 2019
684/UBND-NC 15-07-2019 Công văn hướng dẫn triển khai Ngày pháp luật Việt Nam năm 2019
602/UBND-NC 28-06-2019 Công văn yêu cầu báo cáo tổng kết thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX)
21/BC-HĐPH 21-06-2019 Báo cáo Sơ kết 06 tháng công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019
1570 /STP-PBGDPL&TDTHPL 08-05-2019 Công văn hướng dẫn kiện toàn các Tổ hòa giải ở cơ sở sau sáp nhập các thôn, khối phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
49/KH-UBND 06-03-2019 Kế hoạch tổng kết 05 năm thi hành Luật hòa giải ở cơ sở năm 2013
98/UBND-NC 28-01-2019 Công văn về việc tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được Quốc hội thông qua tại kì họp thứ 6 khóa XIV
02/KH-HĐPH 28-01-2019 Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh năm 2019
20/KH-UBND 23-01-2019 Kế hoạch triển khai công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
31/TB-UBND 18-01-2019 Thông báo Kết luận của đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh
77/KH-STP 28-12-2018 Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019 của Sở Tư pháp
72/KH-STP 26-12-2018 Kế hoạch triển khai Ngày pháp luật năm 2019 của Sở Tư pháp
51/BC-HĐPH 28-11-2018 Báo cáo Kết quả công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2019
1498/HDLN-STC-STP 22-10-2018 Hướng dẫn chi kinh phí thực hiện công tác Hòa giải ở cơ sở
850/UBND-NC 05-09-2018 Công văn về việc triển khai thực hiện Thông tư số 03/2018/TT- BTP của Bộ Tư pháp quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL
2960/STP-PBGDPL&TDTHPL 04-09-2018 Công văn về việc khen thưởng 05 năm triển khai Ngày pháp luật
2953/STP-PBGDPL&TDTHPL 31-08-2018 Công văn về việc phát động tham gia cuộc thi sáng tác kịch bản tiểu phẩm pháp luật
756/UBND-NC 16-08-2018 Công văn về việc triển khai Ngày pháp luật năm 2018 (09/11/2018)
713/UBND-NC 01-08-2018 Công văn triển khai, thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ
650/UBND-NC 17-07-2018 Công văn về việc triển khai thi hành Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV
27/BC-HĐPH 29-06-2018 Báo cáo công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng và thực hiện hương ước quy ước 6 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
4618-CV/BTGTW 19-06-2018 Cung cấp tài liệu tuyên truyền Luật An ninh mạng
2132/BTP-PBGDPL 13-06-2018 Công văn về việc hưởng ứng Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trực tuyến" năm 2018
17/KH-HĐPH 23-03-2018 Kế hoạch hoạt động của Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh năm 2018
84 /KH-STP 27-02-2018 Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2018
19/KH-STP 07-02-2018 Kế hoạch xây dựng tổ hòa giải điển hình tiên tiến
03/KH-UBND 15-01-2018 kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác hòa giải ở cơ sở
02/KH-UBND 10-01-2018 Kế hoạch theo dõi tỉnh hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn