Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Kết quả 06 năm thực hiện công tác chứng thực theo quy định của Nghị định 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Ngày 16/02/2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 23/2015/NĐ-CP của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch (sau đây gọi tắt là Nghị định số 23/2015/NĐ-CP), Ngay sau khi Nghị định số 23/2015/NĐ-CP được ban hành Sở Tư pháp đã chủ trì, phối hợp, tham mưu, tổ chức triển khai nhiều biện pháp đồng bộ để thống nhất thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh: trình UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 08/4/2015 về triển khai Nghị định số 23/2015/NĐ-CP; tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ chứng thực cho các tổ chức hành nghề công chứng, Phòng Tư pháp cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác quản lý nhà nước, chỉ đạo bố trí công chức có trình độ chuyên môn thực hiện công tác chứng thực, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chứng thực trên địa bàn tỉnh

Sau 6 năm triển khai thực hiện Nghị định số 23/2015/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã đạt được những kết quả tích cực:

Công tác quản lý Nhà nước: trên cơ sở các văn bản của Bộ Tư pháp, UBND tỉnh liên quan đến công tác chứng thực, Sở Tư pháp đã ban hành các văn bản liên quan đến hướng dẫn, chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ chứng thực; chỉ đạo xác định rõ và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan chú trọng chỉ đạo tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về giải quyết TTHC lĩnh vực chứng thực, nhất là đối với đội ngũ công chức tư pháp  - hộ tịch mới được tuyển dụng, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc giải quyết TTHC về lĩnh vực chứng thực tại cấp huyện, cấp xã.

Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực của Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh đã tham mưu tổ chức 08 Hội nghị cấp tỉnh triển khai các văn bản pháp luật mới có hiệu lực thi hành, trong đó có lồng ghép triển khai các nội dung của Nghị định 23/2015/NĐ-CP cho hơn 800 lượt đại biểu là lãnh đạo các sở, ban, ngành, Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cán bộ Pháp chế sở, ngành, lãnh đạo UBND và Phòng Tư pháp cấp huyện; Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật các huyện, thành phố tổ chức hơn 200 Hội nghị ở cở sở lồng ghép tuyên truyền pháp luật về các lĩnh vực, trong đó tuyên truyền các nội dung của Nghị định 23/2015/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Sở Tư pháp đã tổ chức 24 lớp tập huấn nghiệp vụ về chứng thực cho 1.958 lượt đại biểu là lãnh đạo Phòng Tư pháp, lãnh đạo UBND cấp xã và công chức Tư pháp - hộ tịch làm công tác chứng thực, đội ngũ công chứng viên và chuyên viên giúp việc của các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh. Phòng Tư pháp cấp huyện tổ chức triển khai, tập huấn nghiệp vụ chứng thực theo quy định của Nghị định 23/2015/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành cho công chức cấp xã, nhân dân trên địa bàn các huyện, thành phố.

Các việc chứng thực cũng thường xuyên có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp trong thực hiện các quy định về chứng thực.

Kết quả giải quyết các yêu cầu chứng thực: công tác chứng thực tại UBND cấp huyện, cấp xã và các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh được thực hiện nghiêm túc, đúng theo quy định của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP, giải quyết kịp thời yêu cầu của cá nhân, tổ chức.

Các cơ quan có thẩm quyền chứng thực trên địa bàn tỉnh thực hiện đúng quy định của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP, việc chứng thực được thực hiện kịp thời trong ngày nên góp phần giảm chi phí, thời gian đi lại, đáp ứng nhu cầu của người dân. Từ 01/4/2015 đến tháng 30/4/2021 cấp huyện đã thực hiện chứng thực 438586 bản sao từ bản chính, 7143 việc chứng thực chữ ký trong giấy tờ văn bản; 7047 việc chứng thực chữ ký người dịch; 272 chứng thực hợp đồng giao dịch. UBND cấp xã đã thực hiện chứng thực 3832719 bản sao từ bản chính; 405889 việc chứng thực chữ ký trong giấy tờ văn bản; 68242 chứng thực hợp đồng giao dịch.

Hiện nay, các cơ quan, tổ chức thực hiện công tác chứng thực đều thực hiện theo cơ chế “một cửa”, hồ sơ nhận và trả kết quả cho công dân ngay trong ngày làm việc, bảo đảm nhanh chóng, thuận tiện, đúng quy trình, thủ tục, mức thu lệ phí được niêm yết công khai, hạn chế tối đa hiện tượng sách nhiễu, gây phiền hà cho cá nhân, tổ chức đến chứng thực. Việc chấp hành các quy định về chứng thực của tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh ngày càng được nâng lên, đã dần đi vào nền nếp và có nhiều chuyển biến tích cực./.

Chu Thị Hương