Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Lạng Sơn ban hành Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021 – 2025

   Thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, Kế hoạch số 151/KH-UBND ngày 05/9/2019 của UBND tỉnh về triển khai, thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP, ngày 31/12/2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2809/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025.

   Chương trình nhằm triển khai đồng bộ các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, tạo chuyển biến căn bản về nhận thức pháp lý, ý thức pháp luật và thói quen tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp; giúp doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh kinh doanh có hiệu quả, phòng chống các rủi ro pháp lý và tăng cường năng lực cạnh tranh góp phần nâng cao công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với doanh nghiệp; nâng cao hiểu biết, ý thức và thói quen tuân thủ pháp luật, hạn chế rủi ro, vướng mắc pháp lý trong hoạt động kinh doanh; đảm bảo tính chủ động, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành triển khai các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, từ đó nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh. Chương trình bao gồm 04 nhóm hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa là:

   (1) Nhóm hoạt động 1: Cung cấp thông tin pháp luật, gồm: Xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu pháp luật; cơ sở dữ liệu là các quyết định xử lý vi phạm hành chính liên quan đến doanh nghiệp; văn bản trả lời của UBND tỉnh đối với vướng mắc pháp lý của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong áp dụng chung về pháp luật. Xây dựng và thực hiện các chuyên mục pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên các phương tiện thông tin đại chúng. Biên soạn, phát hành tài liệu phổ biến pháp luật cho doanh nghiệp. Hỗ trợ xây dựng các mô hình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ. Tổ chức các cuộc thi, hội thi tìm hiểu các lĩnh vực pháp luật theo chủ đề trong doanh nghiệp. Cung cấp thông tin về các chính sách, các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

   (2) Nhóm hoạt động 2: Bồi dưỡng kiến thức pháp luật, gồm: Kiện toàn đội ngũ cán bộ làm đầu mối thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tổ chức điều tra, khảo sát, xác định nhu cầu và nội dung bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Bồi dưỡng kiến thức cho người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

   (3) Nhóm hoạt động 3: Tư vấn, giải đáp pháp luật, đối thoại với doanh nghiệp, gồm: Tiếp nhận, tư vấn pháp luật, giải đáp các vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp. Duy trì có hiệu quả các Hội nghị của Lãnh đạo tỉnh gặp mặt, đối thoại với doanh nghiệp, Ngày doanh nhân Việt Nam 13/10..., giải đáp, tháo gỡ các khó khăn cho doanh nghiệp. Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp cận và nhận được sự hỗ trợ của mạng lưới tư vấn viên của các bộ, ngành trung ương. Nghiên cứu, xây dựng mạng lưới tư vấn viên pháp luật của tỉnh

   (4) Nhóm hoạt động 4, về cơ chế, chính sách: Căn cứ quy định tại điểm a khoản 4 Điều 14 Nghị định số 55/2019/NĐ-CP của Chính phủ và tình hình thực tiễn của tỉnh, nghiên cứu xây dựng, trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về chính sách hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

   Để việc triển khai Chương trình đảm bảo hiệu quả, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã phân công cụ thể về nội dung công việc và trách nhiệm của các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan trong việc triển khai thực hiện. Đồng thời, giao Sở Tư pháp là cơ quan đầu mối, giúp Chủ tịch UBND tỉnh triển khai, theo dõi, đôn đốc và đánh giá việc triển khai thực hiện Chương trình này.  

                                                                                               

                                                                    Đinh Hà