Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Một số quy định về an toàn điện

Ngày 02/8/2021, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 05/2021/TT-BCT quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện (Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/9/2021 và thay thế Thông tư số 31/2014/TT-BCT ngày 02/10/2014 của Bộ Công thương; bãi bỏ Điều 2 của Thông tư số 29/2018/TT-BCT ngày 28/9/2018 của Bộ Công thương sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực công thương). Theo đó, Thông tư quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện. Cụ thể như sau:

1. Đối tượng được huấn luyện, sát hạch, xếp bậc và cấp thẻ an toàn điện gồm:

- Người làm công việc vận hành, thí nghiệm, xây lắp, sửa chữa đường dây dẫn điện hoặc thiết bị điện ở doanh nghiệp, bao gồm cả treo, tháo, kiểm tra, kiểm định hệ thống đo, đếm điện năng; điều độ viên.

- Người vận hành, sửa chữa điện ở nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo thuộc tổ chức hoạt động theo Luật Điện lực và các luật khác có liên quan, phạm vi hoạt động tại khu vực nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo.

- Người lao động làm nghề vận hành, sửa chữa, dịch vụ điện cho các tổ chức, doanh nghiệp.

Theo đó so với Thông tư 31/2014/TT-BCT thì tại Thông tư 05/2021/TT-BCT đã bổ sung nội dung thêm nhóm đối tượng được bổ sung mới là “Người lao động làm nghề vận hành, sửa chữa, dịch vụ điện cho các tổ chức, doanh nghiệp”.

2. Các nội dung huấn luyện an toàn điện bao gồm:

Nội dung huấn luyện phần lý thuyết: Nội dung huấn luyện chung; Nội dung huấn luyện cho người làm công việc vận hành đường dây; Nội dung huấn luyện cho người công việc vận hành thiết bị, trạm điện;Nội dung huấn luyện cho người làm công việc xây lắp điện; Nội dung huấn luyện cho người làm công việc thí nghiệm điện, kiểm định;Nội dung huấn luyện cho người làm công việc sửa chữa đường dây điện, thiết bị điện; Nội dung huấn luyện cho người làm công việc treo, tháo, kiểm tra, kiểm định hệ thống đo, đếm điện năng tại vị trí lắp đặt; Nội dung huấn luyện cho điều độ viên hệ thống điện.

So với Thông tư 31/2014/TT-BCT thì tại Thông tư 05/2021/TT-BCT đã bổ sungnội dung huấn luyện cho điều độ viên hệ thống điện gồm: Các quy trình quy định liên quan đến điều độ, thao tác, xử lý sự cố; An toàn khi thao tác, xử lý sự cố, giao nhận đường dây, thiết bị điện thuộc quyền điều khiển giữa điều độ viên với trực ban đơn vị quản lý vận hành.

 Nội dung huấn luyện phần thực hànhgồm: Cách sử dụng, bảo quản, kiểm tra, thí nghiệm, kiểm định các trang thiết bị an toàn, phương tiện, dụng cụ làm việc phù hợp với công việc của người lao động; Phương pháp tách người bị điện giật ra khỏi nguồn điện và sơ cứu người bị tai nạn điện; Những nội dung thao tác liên quan đến việc bảo đảm an toàn phù hợp với công việc của người lao động.

3. Bậc an toàn điện

Bậc an toàn điện được phân thành 5 bậc, từ bậc 1/5 đến 5/5 với kết quả sát hạch cả lý thuyết và thực hành đều phải đạt từ 80% trở lên.

4. Quy định về thẻ an toàn điện

Việc cấp thẻ an toàn được thực hiện trong các trường hợp sau đây:Sau khi người lao động được huấn luyện lần đầu và sát hạch đạt yêu cầu; Khi người lao động chuyển đổi công việc;Khi người lao động làm mất, làm hỏng thẻ;Khi người lao động thay đổi bậc an toàn.

Các trường hợp thu hồi thẻ: Khi người lao động chuyển làm công việc khác hoặc không tiếp tục làm việc tại tổ chức, đơn vị cũ; Thẻ cũ, nát hoặc mờ ảnh hoặc các ký tự ghi trên thẻ; Vi phạm quy trình, quy định về an toàn điện;Khi được cấp thẻ mới.(Thông tư 05/2021/TT-BCT đã bổ sung thêm các trường hợp thu hồi thẻ:Thẻ cũ, nát hoặc mờ ảnh hoặc các ký tự ghi trên thẻ;Vi phạm quy trình, quy định về an toàn điện;Khi được cấp thẻ mới)./.

Chu Thị Hương