Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn năm 2020

   Năm 2020 là năm cả tỉnh Lạng Sơn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, chịu tác động của tình hình kinh tế thế giới và trong nước; tình hình thiên tai mưa đá, giông lốc, nhất là đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng lớn, tác động trực tiếp đến mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân trên địa bàn tỉnh. Tuy vậy, công tác xây dựng ban hành chính sách vẫn luôn được Hội đồng nhân dân tỉnh quan tâm, bảo đảm triển khai xây dựng, ban hành chính sách kịp thời, đúng quy định của pháp luật, phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh.

   Trong năm 2020, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành 18 Nghị quyết quy phạm pháp luật, trong đó có nhiều Nghị quyết chính sách quan trọng, là nền tảng cho việc thực hiện các chính sách trong giai đoạn 2021 - 2025 như:

   - Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 30/3/2020 Quy định về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính; sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố và sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

   Đối tượng áp dụng gồm Cán bộ, công chức cấp xã dôi dư; Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, Trưởng Thú y và nhân viên Thú y cấp xã đã được bố trí theo quy định dôi dư; Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố được hưởng phụ cấp hàng tháng và các chức danh được hưởng chế độ hỗ trợ hàng tháng ở thôn, tổ dân phố đã được bố trí theo quy định dôi dư; Cấp xã, thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

   Kinh phí để hỗ trợ cho cán bộ, công chức cấp xã; người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố dôi dư nghỉ việc quy định tại Nghị quyết này do ngân sách địa phương chi trả.

   - Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 30/3/2020 Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp chức danh, phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã và mức phụ cấp chức danh, phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố; mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

   Các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã quy định trong Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND gồm: Văn phòng Đảng uỷ; Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ; Chủ tịch Hội Người cao tuổi; Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh; Phó Chủ tịch Hội Nông dân; Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ; Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Phó Trưởng Công an; Phó Chỉ huy trưởng Quân sự; Nhân viên Khuyến nông; Nhân viên Thú y.

   Mức phụ cấp của từng chức danh hoạt động không chuyên trách ở cấp xã (chưa bao gồm bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế) theo quyết định phân loại đơn vị hành chính cấp xã. Nghị quyết cũng quy định rõ trong trường hợp kiêm nhiệm  nhiều chức danh, chỉ được hưởng một mức phụ cấp kiêm nhiệm cao nhất.

   Nguồn kinh phí thực hiện Nghị quyết do ngân sách trung ương và ngân sách địa phương bảo đảm.

   - Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 Phê chuẩn Đề án phát triển giao thông nông thôn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 – 2025.

   Nghị quyết đã quy định rõ mục tiêu chung của Đề án phát triển giao thông nông thôn là tiếp tục đầu tư, cải tạo, nâng cấp, kết hợp xây dựng mới đồng bộ mạng lưới giao thông nông thôn của tỉnh đạt tiêu chuẩn kỹ thuật đáp ứng yêu cầu phát triển phục vụ có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn 2021-2025. Nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, thu hẹp khoảng cách nâng cao đời sống của đồng bào vùng nông thôn, vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa.

   Các nội dung về cơ chế thực hiện đầu tư; cơ chế hỗ trợ; nguồn vốn và phân cấp vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ cũng được quy định cụ thể trong Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh.

   - Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 Quy định mức chi giải thưởng Giải báo chí tỉnh Lạng Sơn.

   Đối tượng áp dụng gồm: Tác giả, nhóm tác giả đạt giải thưởng Giải báo chí tỉnh Lạng Sơn và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến Giải báo chí tỉnh.

   Mức chi giải thưởng Giải báo chí tỉnh Lạng Sơn như sau: Giải A: 10.000.000 đồng (mười triệu đồng); Giải B: 7.000.000 đồng (bẩy triệu đồng); Giải C: 5.000.000 đồng (năm triệu đồng); Giải khuyến khích: 3.000.000 đồng (ba triệu đồng).

   - Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 Quy định chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 – 2025.

   Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐND đã quy định cụ thể các điều kiện hỗ trợ các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được hưởng chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng đối với khi đáp ứng đủ các điều kiện:

   Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tham gia hoạt động, kinh doanh trong các điểm du lịch cộng đồng đã được công nhận; trong các khu vực được Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh có chủ trương, kế hoạch phát triển du lịch cộng đồng theo quy hoạch, đề án phát triển du lịch của tỉnh được phê duyệt. Đáp ứng các điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật. Có văn bản cam kết thực hiện kinh doanh du lịch cộng đồng ít nhất 05 năm, kể từ thời điểm nhận được hỗ trợ đầu tư theo quy định. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thực hiện thủ tục, hồ sơ đề nghị hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng có xác nhận của chính quyền địa phương.

   Ngân sách tỉnh hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật tại các điểm du lịch cộng đồng; Tổ chức các lớp tập huấn, hỗ trợ các hộ gia đình tham gia kinh doanh du lịch cộng đồng.

   - Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 Quy định chính sách hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn đạt chuẩn, sân tập thể dục thể thao xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 – 2025.

   Nghị quyết quy định hỗ trợ xây mới và mua trang thiết bị cho nhà văn hóa thôn đối với các thôn chưa có nhà văn hóa; nhà văn hóa đã cũ, hỏng, không nâng cấp, cải tạo được phải xây mới. Hỗ trợ nâng cấp, cải tạo, mở rộng nhà văn hóa và mua trang thiết bị đối với các thôn đã có nhà văn hóa nhưng diện tích nhỏ, không đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt của Nhân dân. Hỗ trợ xây mới sân tập thể dục thể thao xã đối với xã chưa có sân tập thể dục thể thao.

   Kinh phí thực hiện chính sách được hỗ trợ từ nguồn ngân sách của tỉnh. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ vào nguồn ngân sách địa phương, hằng năm cân đối, bố trí một phần ngân sách hỗ trợ và huy động xã hội hóa bằng các nguồn hợp pháp để thực hiện chính sách đạt hiệu quả.

   Bên cạnh các Nghị quyết chính sách, Hội đồng nhân dân tỉnh còn ban hành một số Nghị quyết quy định cụ thể nội dung một số lĩnh vực như:

   - Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 30/3/2020 Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 tỉnh Lạng Sơn, nguồn vốn ngân sách địa phương.

   - Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐND ngày 30/3/2020 Giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C sử dụng vốn đầu tư công thuộc cấp tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

   - Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 Thông qua điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

   - Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 Bãi bỏ Nghị quyết số 197/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành Tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

   - Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 Quy định mức thu học phí tại các cơ sở giáo dục công lập năm học 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

   - Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 Quy định nội dung, mức chi chế độ hỗ trợ nạn nhân quy định tại Thông tư số 84/2019/TT-BTC ngày 27 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính được đưa vào tạm trú tại cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở hỗ trợ nạn nhân và tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

   - Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm hàng hóa, dịch vụ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn.

   - Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 Về việc kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 và Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

   - Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 Bãi bỏ nội dung về lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2009/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

   - Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 Quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

   - Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 Quy định mức giá dịch vụ kỹ thuật hỗ trợ điều trị vết thương bằng máy PlasmaMed phục vụ chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Lạng Sơn quản lý.

   - Nghị quyết số 15/2020/NQ-HĐND ngày14/12/2020 Quy định nội dung và mức chi tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật, Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng, Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn./.

                                                                 Nguyễn Thị Bích Huệ