Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by on 26 September 2019
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
05 -/CTPH- ĐTN-STP
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm