Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Quy định chính sách hỗ trợ Nhân dân tham gia các hoạt động quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Địa bàn tỉnh Lạng Sơn có 231,74km đường biên giới với 474 cột mốc quốc giới, đến nay có 126,5km đường tuần tra biên giới được đầu tư xây dựng cơ bản và 131 cột mốc quốc giới được xây dựng đường nhánh lên kiểm tra với chiều dài khoảng 15,707km, số còn lại là đường mòn, nhiều đường đã bị sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng, khó khăn trong công tác tuần tra và cơ động lực lượng xử lý các tình huống; bên cạnh đó, trên biên giới cây cối rậm rạp, che khuất tầm nhìn, ảnh hưởng đến việc nhận biết vị trí, hướng đi của đường biên giới trên thực địa. Chính vì vậy, việc huy động quần chúng nhân dân tham gia tuần tra, bảo vệ biên giới, đấu tranh bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, phòng chống tội phạm, buôn lậu, phòng chống dịch bệnh và tham gia thực hiện các công việc phục vụ trực tiếp cho nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia như: Phát quang đường thông tầm nhìn, đường tuần tra biên giới, đường kiểm tra mốc; xây dựng, tu sửa đường tuần tra biên giới, đường kiểm tra cột mốc…, đem lại hiệu quả tích cực, góp phần quan trọng bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.  

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới; Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; Nghị quyết số 23/NQ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2022 của Chính phủ về phát triển kinh tế khu vực biên giới đất liền, ngày 14/7/2023, Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Nghị quyết số 03/2003/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ Nhân dân tham gia các hoạt động quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Theo đó Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ Nhân dân khi tham gia các hoạt động: Tuần tra, giám sát bảo vệ biên giới quốc gia; đấu tranh, phục vụ đấu tranh bảo vệ biên giới quốc gia; phát quang đường thông tầm nhìn; phát quang, xây dựng, tu sửa đường tuần tra, đường nhánh kiểm tra cột mốc quốc giới.

Tại Nghị quyết quy định cụ thể nội dung và mức hỗ trợ như sau:

  1. Hỗ trợ Nhân dân tham gia tuần tra, giám sát bảo vệ biên giới quốc gia; đấu tranh, phục vụ đấu tranh bảo vệ biên giới quốc gia.

- Mức hỗ trợ: 180.000 đồng/người/ngày (90.000 đồng/người/buổi).

- Điều kiện được hỗ trợ:

+ Nhân dân được hỗ trợ khi tham gia tuần tra, giám sát bảo vệ biên giới quốc gia phải là thành viên của tập thể, hộ gia đình đã ký nhận đoạn đường biên, cột mốc quốc giới phối hợp với Bộ đội Biên phòng quản lý, bảo vệ theo quy định của pháp luật và các văn bản chỉ đạo của Trung ương về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới và được Ủy ban nhân dân xã, thị trấn biên giới huy động tham gia theo đề nghị của Đồn Biên phòng.

+ Nhân dân được hỗ trợ khi tham gia đấu tranh, phục vụ đấu tranh bảo vệ biên giới quốc gia phải được Ủy ban nhân dân huyện biên giới hoặc Ủy ban nhân dân xã, thị trấn biên giới huy động tham gia theo đề nghị của Đồn Biên phòng.

  1. Hỗ trợ Nhân dân tham gia phát quang đường thông tầm nhìn; phát quang, xây dựng, tu sửa đường tuần tra, đường nhánh kiểm tra cột mốc quốc giới.

- Mức hỗ trợ: 260.000 đồng/người/ngày (130.000 đồng/người/buổi).

- Điều kiện được hỗ trợ:

+ Nhân dân được hỗ trợ khi tham gia các hoạt động trên phải có đăng ký thường trú tại các xã, thị trấn biên giới và được Ủy ban nhân dân xã, thị trấn biên giới huy động tham gia theo đề nghị của Đồn Biên phòng.

+ Việc phát quang đường thông tầm nhìn, đường tuần tra biên giới, đường nhánh kiểm tra cột mốc quốc giới tại một khu vực thực hiện không quá 01 lần/năm.

  1. Nguồn kinh phí thực hiện: Do ngân sách nhà nước đảm bảo, được bố trí trong dự toán chi ngân sách hàng năm theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước hiện hành và các nguồn kinh phí huy động hợp pháp khác.

Việc ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ Nhân dân tham gia các hoạt động quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trên địa bàn tỉnh nhằm thiết thực động viên Nhân dân nêu cao trách nhiệm công dân, tích cực tham gia quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 25 tháng 7 năm 2023.

 

Sầm Hoa