Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Hội nghị tuyên truyền pháp luật

Hội thảo đánh giá tình hình triển khai thi hành Hiến pháp 2013 về phân cấp, phân quyền, ủy quyền trong quản lý hành chính nhà nước

    Thực hiện Kế hoạch hợp tác giữa  Bộ Tư pháp và Dự án Quản trị nhà nước nhằm tăng trưởng toàn diện (dự án GIG) năm 2018, ngày 26/10/2018 Bộ Tư pháp tổ chức Hội thảo đánh giá tình hình triển khai thi hành Hiến pháp 2013 về phân cấp, phân quyền, ủy quyền trong quản lý hành chính nhà nước tại thành phố Hà Nội.

Subscribe to Hội nghị tuyên truyền pháp luật