Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Sau khi Nghị định số 55/2011/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1062/QĐ-UBND ngày 06/8/2012 phê duyệt Đề án thành lập Phòng pháp chế và bố trí công chức, nhân viên chuyên trách pháp chế ở các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, các doanh nghiệp nhà nước do UBND tỉnh quản lý theo Nghị định số 55/2011/NĐ-CP và Quyết định số 1296/QĐ-UBND ngày 12/9/2012 về việc thành lập phòng pháp chế ở các cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý nhà nước thuộc UBND tỉnh. Công tác quản lý nhà nước về pháp chế được giao cho Sở Tư pháp chủ trì thực hiện.

Sở Tư pháp đã tích cực tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo kiện toàn tổ chức, công chức pháp chế thuộc các cơ quan chuyên môn. Hàng năm, tổ chức từ 02 - 05 hội nghị tập huấn các lĩnh vực nghiệp vụ công tác pháp chế các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Giai đoạn 2011-2021 đã tiến hành kiểm tra 12 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và 04 doanh nghiệp nhà nước do UBND tỉnh quản lý. Thông qua việc kiểm tra đã tháo gỡ được những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện công tác pháp chế tại các cơ quan, đơn vị.

Sau 10 năm thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP, công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, văn hoá, xã hội của địa phương.

1. Về tổ chức và đội ngũ người làm công tác pháp chế

* Giai đoạn 2011 – 2015: 18 cơ quan thuộc UBND tỉnh đã thành lập được phòng pháp chế. Tính đến ngày 31/12/2015 tổng số cán bộ làm công tác pháp chế trong các cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý nhà nước thuộc UBND tỉnh là 33 người, trong đó: Chuyên trách 26 người, kiêm nhiệm 07 người.

* Giai đoạn 2016 đến nay: Trong cơ cấu các phòng chuyên môn của các cơ quan không có phòng Pháp chế nên công tác pháp chế được giao chủ yếu về Văn phòng và Thanh tra. Tổng số cán bộ làm công tác pháp chế trong 14 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh bắt buộc phải thành lập Phòng Pháp chế là 25 người, trong đó chuyên trách là 08 người, kiêm nhiệm 17 người.

2. Về hoạt động của các tổ chức pháp chế

* Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL)

Căn  cứ vào  Chương  trình  xây  dựng, ban  hành VBQPPL của  HĐND, UBND tỉnh hàng năm, Cán bộ pháp chế đã chủ trì hoặc phối hợp với các bộ phận chuyên môn tổ chức xây dựng các dự thảo VBQPPL liên quan đến lĩnh vực quản lý. Trong giai đoạn 2011-2021, HĐND, UBND tỉnh ban hành 573 VBQPPL (198 Nghị quyết của HĐND và 375 Quyết định của UBND).

100% các dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh do UBND tỉnh trình và các dự thảo VBQPPL của UBND tỉnh đều được Sở Tư pháp thẩm định trước khi trình UBND theo đúng quy định. Từ năm 2019 Sở Tư pháp thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo VBQPPL nhằm huy động trí tuệ tập thể, nâng cao chất lượng thẩm định. Việc soạn thảo VBQPPL đảm bảo theo đúng trình tự, thủ tục và chất lượng các dự thảo VBQPPL từng bước nâng cao; trong đó có sự đóng góp của cán bộ pháp chế ở các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc chủ trì hoặc phối hợp với các phòng, đơn vị có liên quan thực hiện các bước của quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

 * Công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

Cán bộ pháp chế các sở, ngành đã chủ trì, phối hợp với các phòng ban chuyên môn của đơn vị mình rà soát trên 10.000 lượt VBQPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành.

Hoàn thành 02 kỳ hệ thống hóa VBQPPL theo Kế hoạch của Chính phủ: Hệ thống hóa kỳ đầu giai đoạn 2009-2013, đã hệ thống hóa 3.453 văn bản (cấp tỉnh 225 văn bản; cấp huyện 364 văn bản; cấp xã 2.864 văn bản) và hệ thống hóa VBQPPL kỳ 2014 -2018, đã hệ thống hóa 3.537 văn bản (cấp tỉnh 543 văn bản; cấp huyện 353 văn bản; cấp xã 2.641 văn bản). Hoàn thành rà soát, hệ thống hóa, in và cấp phát 480 cuốn sách hệ thống hóa VBQPPL do UBND tỉnh ban hành từ năm 1982-2013 cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

* Công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật

Cán bộ pháp chế thực hiện việc tham mưu cho lãnh đạo sở, ngành phối hợp với Sở Tư pháp giúp UBND tỉnh tự kiểm tra các VBQPPL do UBND tỉnh ban hành đối với các văn bản ngành mình đã chủ trì xây dựng, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành. Giai đoạn 2011 - 2021 tự kiểm tra đối với trên 375/375 VBQPPL, trong đó phát hiện có 06 văn bản không phù hợp, đến nay các văn bản đã được xử lý theo đúng quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Tư pháp kiểm tra theo thẩm quyền đối với 637 VBQPPL của HĐND, UBND các huyện, thành phố ban hành theo quy định. Qua kiểm tra phát hiện 41 văn bản có nội dung không phù hợp và ra văn bản thông báo để cơ quan ban hành văn bản tổ chức tự kiểm tra, xử lý các văn bản có dấu hiệu trái pháp luật, đến nay, HĐND, UBND cấp huyện đã xử lý theo quy định.

* Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Cán bộ pháp chế đã tham mưu cho Lãnh đạo cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến các VBQPPL của trung ương và của tỉnh liên quan đến lĩnh vực quản lý của ngành cho toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị và các đối tượng có liên quan trên địa bàn tỉnh. Việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: hội nghị, tập huấn, các chuyên trang, chuyên mục trên các phương tiện thông tin đại chúng, lồng ghép trong các cuộc họp cơ quan, sinh hoạt ngày pháp luật, sinh hoạt của các tổ chức, đoàn thể, quá trình giảng dạy các môn học, tổ chức các cuộc thi, sao gửi văn bản qua mạng nội bộ, qua tủ sách pháp luật, biên soạn tài liệu, panô, áp phích...

* Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật và xử lý vi phạm hành chính

  Cán bộ pháp chế đã tham mưu cho Lãnh đạo cơ quan, đơn vị ban hành kế hoạch và tổ chức theo dõi tình hình thi hành pháp luật, trong đó ngoài lĩnh vực trọng tâm theo dõi thi hành pháp luật của tỉnh theo kế hoạch hàng năm của UBND tỉnh, chủ động lựa chọn và tổ chức theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm của ngành, qua đó đã kịp thời phát hiện những bất cập, vướng mắc trong tổ chức thi hành pháp luật thuộc phạm vi quản lý của sở, ngành và đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

          * Công tác bồi thường nhà nước

Trong thời gian qua, tại các cơ quan, đơn vị không phát sinh vụ việc phải bồi thường trách nhiệm do cán bộ, công chức, viên chức gây ra khi thi hành công vụ.

* Công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Cán bộ pháp chế, cán bộ làm đầu mối công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Biên soạn, phát hành và cấp phát tổng số trên 26.385 tài liệu tuyên truyền phổ biến các loại có nội dung về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

Sở Tư pháp tranh thủ các nguồn lực của trung ương (Ban Quản lý Chương trình 585 - Bộ Tư pháp) và địa phương, tổ chức 11 hội thảo, hội nghị, Lớp bồi dưỡng về công tác hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp cho gần 1000 lượt người.

* Công tác tham mưu các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng

Cán bộ pháp chế của các cơ quan, đơn vị đã thực hiện trách nhiệm tham mưu cho lãnh đạo cơ quan, đơn vị, các phòng chuyên môn khác đối với các vấn đề pháp lý liên quan đến lĩnh vực quản lý. Tại một số cơ quan đơn vị, khi phát sinh những vụ việc có liên quan đến lĩnh lực quản lý của mình, cán bộ pháp chế đã được cử làm đại diện tham gia tố tụng. Trong quá trình tham gia tố tụng, cán bộ pháp chế đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm được giao, bảo vệ quyền lợi của nhà nước.

* Công tác đánh giá tác động của thủ tục hành chính

Cán bộ pháp chế đã tham mưu cho thủ trưởng cơ quan ban hành các Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, có báo cáo tình hình, kết quả thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định. Phối hợp với các phòng chuyên môn khác trong cơ quan, đơn vị thực hiện việc rà soát, đánh giá các thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị đã công bố. Tham mưu việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ đối với các thủ tục hành chính không còn phù hợp, trình công bố các thủ tục hành chính mới thuộc lĩnh vực quản lý của ngành.

Sau 10 năm triển khai thi hành Nghị định số 55/2011/NĐ-CP, công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã dần đi vào nề nếp. Đội ngũ cán bộ pháp chế thường xuyên được củng cố, kiện toàn, tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; khẳng định được vai trò, vị trí trong công tác tham mưu cho lãnh đạo cơ quan, đơn vị tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ pháp chế, từ đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước tại địa phương.

 

                                                                         Đinh Thị Thanh Hà