ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Tiếp nhận thông tin phản ánh,

kiến nghị về lĩnh vực Nội vụ

 

0205.3.812.005 - 0915.322.861

0205.3.811.356 - 0919.191.628

sonoivu@langson.gov.vn